A New Zealand Prayer Book / He Karakia Mihinare o Aotearoa

Eucharistic Liturgy in Samoan

O Taulaga o Vi’iga ma le Faafetai

O Tatalo ma Galuega o le Sauniga

Ua potopoto le nu’u o le Atua

Fa’afeiloa’iina le nuu o le Atua i tulaga masani.

Folafolaina o le sini autu o le aso ma isi mataupu talafeagi faapea ma mataupu e tatau ai ona faafetaia le Atua.

Fuaiupu o le aso

Le nuú e o le Atua, le tino o Keriso,
le galuega a Keriso i le lalolagi;
o le papatisoga ua avea
ai outou ma malamalama i le lalolagi,
ma masima o le ele’ele.
Vivi’i ma fa’afetai i le Alií,
lo tatou faámoemoe;
o Lē e ona le fa’amagaloga.
Viía le Alii.

Amene.
O Keriso o lo tatou malamalama,
o le olioliga o lo tatou fa’aolataga.

Vi’ia le Keriso i lona mamalu;
o Lē e fa’afouina le tagata,
ua avea ai vai ma uaina o le talalelei,
e fa’apa’iaina ai a tatou tapuaiga.

O Keriso o lo tatou fa’atuatuaga;
o Lē ua auina mai le talalelei.
Ia vi’ia le Keriso; o Lē ua vala’auina i tatou i lona mamalu.

O vi’ivi’iga

E mafai ona usuina se viíga pe lauina se salamo, pe fa’aaogaina foi tatalo o loo i lalo.

E mafai ona fa’aaogaina lenei

O Keriso o le vai o le ola.
E fa’amamaina i tatou ma fa’afouina lo tatou malosi;
E faamalieina foi e ua galala.
O Keriso o le areto o le ola, o le taumafa mo e o fia a’ai;
O le malosiaga mo e e galulue ma e e sa’ili i lau afio.

Matou te ofoina atu la matou fa’afetai
aua ua matagofie au mealofa o le lau
ele’ele ma atumauga fa’apea fanua lafulafuā,
o talafatai atoa ma le sami.

Matou te vivi’i ma fa’afetaia lau Afio le Atua e mo ’ele’ele lelei,
faapea le poto ua galueaina ai ou laufanua.

Matou te fa’afetai mo tulaga maota ma laoa,
o taulaga ua fausia, mo le fa’asaenisi ma
su’esu’ega ua iloa ai mea fou.
Matou te faafetaia
Oe ona o lo matou faasinomaga.Fa’apea ma/pe o lenei fo’i

O Keriso o le leoleo mamoe lelei.
Ua Ia silafia, ua Ia iloa,
ua Ia tausi i mamoe ta’itasi o ana lafumamoe ese’ese.
E leai se Iutaia po o se tagata o nu’uese ia Keriso;
e leai foi se fa’ailoga tagata pe o se fa’ailoga lanu ia Keriso.
Ua fa’aeaina ma fa’amanuiaina le mativa.
O ē fo’i ua vaivai,
ua latou va’aia mea moni ua natia mai ē e popoto.

Aleluia!
Le Atua e o le amiotonu ma Lē ua tumu i le fa’apalepale,
ua e faásino galuega mo i matou;
Ua e faatepa i matou i le papatisoga o mafatiaga,
ma faaeaina i matou ona o le toetu o Keriso.
Ia matou faásoa le malosi ua e aumai e fa’atino ai lou alofa e pei
ona e alofaina ai i matou, ina ia faáfouina o matou olaga;
ola i le fa’atuatua; ola fo’i i le saogalemu ona o lou alofa tunoa.

O Le Fa’amagalo

Alaala i lalo pe tootuli le fa’apotopotoga.

Ona fa’aauau lea e lē o loo ta’ita’i

Ona o o tatou vaivaiga, ua le atoatoa ai o tatou olaga,
fa’apea la tatou tautua e pei ona manaómia ai i tatou,
o sui o le tino o Keriso.

Paganoa

O le Atua o Lē e fa’amagalo lava ia.

Le Atua alofa e, e leai se mea e lilo i lau silafaga;
fa’amagalo i matou i lo matou le fetausiai,
e pei ona matou ofoina ai o matou olaga.
Fa’amagalo lo matou le tautua ma le fa’amaoni ia te oe,
o matou mafaufauga,
tu ma aga ua le tusa ma lou finagalo.

Fa’aauau lea e le faifeau ositaulaga

Ua faámagalo e le Atua i tatou; Ia ia i tatou lona filemu.

Paganoa

Vivi’i ma fa’ane’ene’e ona o Keriso,
o Lē e faáolaina i tatou,
o le fa’aleleiga mo tagata uma.

Ua tasi i tatou ia Keriso.
Vi’ia le Atua, o Lē na faia i tatou.
Vi’ia le Atua, o Lē na talia i tatou.
Vi’ia le Atua, o Lē na auina mai i tatou i le lalolagi.

E mafai ona lauina le Fuaiupu o le Aso.

E tatau ona lauina le tatalo o le aso.

Alaala i lalo le fa’apotopotoga.

Folafolaina o le Talalelei

O le Faitauina o le Tusi Paia

O tusi atofaina mo le aso e fa’atomuaina fa’apea

O le Tusi a ... (mataupu ... amata ona faitau mai le fuaiupu e ...)

E mafai ona i ai se piriota paganoa pe’a uma ona faitau tusi ta’itasi.

Ona fa’apea lea o le faitautusi

Fa’afofoga i a’oa’oga a le Agaga Paia i le Ekalesia.
Fa’afetai le Alii e.

E mafai ona fa’aaogaina se Salamo/solo/pese pe a mae’a le faitauina o tusi ta’i tasi.

Laulaututu le Fa’apotopotoga (pe o se tu masani) fa’apea lea o le faitautusi

O Le Evagelia a ... (mataupu e ... amata ona faitauina mai ...)
Vivi’i ma fa’ane’ene’e i le mamalu o le Atua.

E mafai ona i ai se piriota paganoa pe’a mae’a le faitauina o le Talalelei.

Fa’apea lea o le faitautusi

O le Talalelei lenei a Keriso.
Vi’ia le Keriso o Ia o le Upu.

O le Lauga

E mafai ona fai i i le lauga pe se’i mae’a le ta’utinoga o le Fa’atuatuaga.

Ta’utinoga o le Faatuatuaga

Silasila i Ta’utinoga o le Fa’atuatuaga itulau 461 ma le 410 pe fai foi lea e i lalo.

E silisili lava ma mamalu lau Afio, le Atua e,
Ua e foai le ola i le lalolagi na e faia.
E aoao sini o lou faámoemoe i mea uma matou te faia.
Ua e faátasi foi ia i matou, mai lava i le amataga.
O le Atua lava lau Afio.

O lou alofa le Atua e, e le faátuaoia;
ua le mafai fo’i ona faátusalia.
Ua e muai faáfeiloai mai ia i matou
a’o o matou sue le ala ia te oe.
Ua e faáiloa ia i matou lou alofa e ala i le soifua,
le maliu, ma le toetu o Iesu Keriso;
O loo faatasi foi o ia ma i matou.
O le Atua lava lau Afio.

O lau Afio le Atua e, o le Agaga Paia.
Ua e faámalosi ia i matou e talaí le talalelei i le lalolagi
Ua e faia le faáleleiga ma ua e faámalolo ia i matou;
Ua toilalo le maliu ia te oe;
O lau Afio lava lo matou Atua.
Matou te vivi’i ma fa’ane’ene’e ia te oe.

Ona fa’apea mai lea o le faifeau ositaulaga poo le o lo’o ta’ita’i

Tatou tatalo mo le Ekalesia ma le lalolagi atoa
ma fa’afetaia le alofa o le Atua.

O Talosaga

O Talosaga e aofia ai ma mataupu

o le Ekalesia Aoao ma le Ekalesia i le lotoifale
le lalolagi faapea le atunuu
le nuu o le Atua faapea e ua fai i lagi
e o lo’o i ai se manaoga faapea galuega a le ekalesia.

O loo i lalo itu’aiga o tatalo ma talitatalo faapea tatalo faafetai, peita’i e mafai fo’i ona faia tatalo i upu lava a lē o loo ta’ita’i po’o se tasi o le aulotu.

E mafai ona fa’aaogaina fa’ai’utatalo o i lalo pe’a mae’a vaega ta’itasi o talosaga.

PE’A MAE’A:
TATALO FA’AFETAI

TATALO FA’ATAUANAU

Mo lou agalelei ma lou alofa
Le Atua e,
Matou te fa’afetaia lau afio.

Le Atua e o le Alofa
Talia mai la matou tatalo.

Tatou vi’ia le Ali’i.
Fa’afetai i le Atua.

Le Atua e o le alofa tunoa,
Fa’afofoga maia i la matou
tatalo.

Fa’afetai i Le Atua Le ua tumu
i le agalelei
O lana fa’amagaloga fo’i e
fa’avavau.

Le Ali’i agalelei e,
Fa’afofoga maia i la matou tagi
atu.

E mafai ona fa’aaogaina piriota paganoa.

E mafai ona fa’ai’u tatalo a le Ekalesia e fa’aaogaina ai tatalo fa’apitoa o lo’o i itulau 417, 464 ma le 483.

E maua nisi tatalo fa’atauanau ma tatalo fa’afetai i itulau 413–418 ma le 462–466.

Tatalo Fa’afetai ma Tatalo Fa’atauanau

E faia talosaga a le ta’ita’i ma le ekalesia ma le mata ala.

E mafai ona fa’atomuaina talosaga i tatalo fa’apitoa.

E mafai ona fa’aaogaina piriota paganoa.

Ia vi’ia oe Le Atua mai le amataga e o’o i le gata’aga.
E fa’avavau ou mamalu ma ou vi’iga.

Le Tama e o i le lagi, fa’afofoga maia i la matou tatalo mo le
fealofaniga o lau Ekalesia.
Ia tasi lau Ekalesia ina ia talitonu ai le lalolagi.

Ia faia ma le fa’amaoni la matou tautua,
faia fo’i i le loto maualalo:
Ia fa’ailoa ai le soifua o Keriso i o matou olaga.

Matou te manatuaina e ua fai i lagi folauga.
Le Ali’i e, matou te tu’uina atu i latou i ou a’ao alofa.

(Fa’amanatuaina – suafa o e o loo faamanatuina)
Matou te vi’ia oe ona o ou tagata paia
ua ulufale atu i lou mamalu.
Ia avea fo’i matou ma suli o lou malo.

Ia e agalelei i e o pagatia i fa’ama’i, fa’anoanoaga fa’apea ma nisi
avega mamafa.
Ia lagona lou pa’i atu. Ia fa’amalosia i latou i au musumusuga.

Ia e agalelei i o matou aiga.
Ia fa’atupuina lou alofa i o matou loto.

Ia fa’apupulaina i matou i manaoga o lo matou nu’u.
Fesoasoani mai ina ia mafai ona matou tauaveina fa’atasi avega
a lau fanau.

Ia e lotolotoi i ta’ita’iga a e o lo’o umia le
pule i nu’u uma o le lalolagi.
Ta’ita’i matou ma ou tagata uma i auala o le filemu ma le
amiotonu.

Fa’amalosi i e uma o galulue i le suafa o Keriso.
Ia pulunaunauina i matou mo le tala’iina o lau talalelei.

Tatou tatalo mo o tatou mana’oga lilo...

E mafai ona fa’ai’uina talosaga i se tatalo o i lalo pe ’o se tatalo fa’apitoa talafeagai.

1

Vi’ia oe le Atua e o fa’amanuiaga,
aua a matou tagi atu, e te foa’i mai;
a matou sa’ili ia te oe, e te fa’asino mai le ala.
E tatala mai lou faitoto’a pe’a o matou tu’itu’i atu.
Vi’ia oe aua e leai se muta’aga o lou alofa.
Ia faia i matou ma ou tagata e fa’amaoni i lau afio.
Amene.

2

Le Atua e o o matou fa’amoemoega,
avea au fa’amanuiaga ma fa’amalosi’au ia matou talosaga.
Matou te tu’uina atu lo matou fa’atuatuaga i lau Afio,
le Atua soifua e, tainane le lamatia i toilalo e afaina ai a matou
galuega uma. Peita’i, matou te galulue ma le mautinoa e tali mai
lau Afio.
Amene.

3

Le Atua e ua fa’aalia ia Iesu Keriso,
e ou vi’iga, fa’ane’etaga ma le fa’afetai,
aua ua e agalelei ia i matou.
Ia fa’atupuina foliga va’aia o lau Afio i o matou tagata ma
fa’aatoatoa lo matou alofa i lau Afio.
Amene.

E mafai ona faia i ’i le Tatalo a le Ali’i (e fa’aaogaina fa’atasi pe sili atu fo’i i le sauniga) e fa’atomuaina i upu nei pe ’o se fa’aupuga talafeagai.

E pei ona a’oa’o mai Keriso, tatou tatalo

Lo matou Tama o i le lagi,
ia paia lou suafa,
ia o’o mai lou malo,
ia faia lou finagalo
i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.
Foa’i mai i le aso nei a matou mea e ai e tatau ai.
Fa’amagalo a matou agasala
e pei ona matou fa’amagalo atu i e o ita mai.
Lavea’i matou mai le leaga
fa’apea fo’i ma fa’aosoosoga.

Aua e ou le malo, le malosi, le mamalu ma le vi’iga
nei e fa’avavau lava.     Amene.

O Le Talisuaga Paia

’Alagaina o le Filemu

Laulaututu le fa’apotopotoga ona fa’apea mai lea o le ta’ita’i

Ia vi’ia le Keriso, le Perenise o le Filemu.
Lē ua talaia pa puipui e fevaevaea’i ai.

Ia tumau le filemu o Keriso ia te outou
Ia vi’ía le Keriso, o Lē ua fa’apotopotoina i tatou i lona filemu.

E mafai ona vala’aulia e le ta’ita’i le fa’apotopotoga e feofoofota’i le filemu i tu ma aga e masani ai.

Saunia o Taulaga

Ua tau’a’ao ane taulaga a tagata. Ua tu’u ane fo’i le areto ma le uaina i luga o le laulau.

E mafai ona fa’aaogaina Suiga ese’ese mo le sauniga o le Taulagasili o le Fa’afetai e maua i le itulau 491–493.

O le Taulagasili o le Fa’afetai

E mafai ona laulaututu pe tootuli fo’i le fa’apotopotoga a’o fa’agasolo tatalo o i lalo.

Saunoa mai pe usuina fo’i e le ta’ita’i o le sauniga

Ua toetu mai le Keriso.
Ua afio aé o ia.

Vivi’í aé o outou agaga i le Atua
I le mamalu o le malo o lo’o nofotupu ai le Keriso.

Tatou fa’afetaia le Atua.
E tatau ma onomea ona tatou vivi’i ma faafetaia o Ia.

Matou te fa’afetaia lau Afio ona o Iesu Keriso,
le Atua o le lagi ma le lalolagi, aua o lo matou
faáolataga ua avea ma o matou mitamitaga.

Ua e fetalai.
‘Ia iai le malamalama’;
ona iai lea.
O lou malamalama foi ua suluia ai le pogisa.
O lau Afio, o le puna o le ola.

Ua e faia i matou ina ia o matou
fa’alogo i lau upu;
ia o matou faia lou finagalo
ina ia fa’atumuina ma fa’aatoatoaina
i matou i lou alofa.

Ua e auina mai lou
Alo ina ia o matou taumulimuli
i ai aua o le upu moni e faámalamalamaina ai i matou.

O Suiga Fa’apitoa mo le Ativeni, le Kirimasi, le Epifania po’o le Aso Sa o le Palema e mafai ona faia i ‘i.

Fa’aauau lea e le ta’ita’i le sauniga

Ua e auina mai lou Alo,
ina ia avea ma togiola mo i matou.
O lona satauro ua fa’amagaloina ai i tatou.

O Suiga Fa’apitoa mo le Piriota o le Fa’anoanoa, Eseta, Le Piriota o le Afio a’e, Le Piriota o le Fa’ailoa o le Agaga Paia, Fa’aipoipoga po’o se Sagato e mafai ona fa’aaogaina i ‘i.

Ua e auina mai le Agaga Paia,
e taitai ma faamalosi ia i matou,
e fa’afouina ma taulogologo i lau Ekalesia.
O le mea lea,
o i matou nei,
fa’atasi ma e e molimau ma saili ia te oe;
matou te viia lau Afio i le agaga fiafia ona o lau valaau.

Le Atua paia e, o Lē faápalepale ma Lē amiotonu,
o lau Afio ua tumu i le mamalu. Ua silisili lava lou agalelei.
Matou te vivií ma faáneéneé ia te Oe.

E viia lau Afio i lou mamalu ua faáalia i lou Alo,
Lē na mulumuluina vae o ona so’o ma fetalai:
‘Ou te fa’atasi ma outou o se auauna’

I le po ae lei maliu o ia,
ua ia tago i le areto ma faáfetaia lau Afio.
Ua ia tofitofi ma tuuina atu i ona so’o ma fa’apea atu:
Tago ia ina aái,
o lo’u tino lenei ua tuuina atu mo outou.
Ia outou faia lenei mea ma faámanatuga ia te a’u.

Ua maea ona a’ai, ua ia tago i le ipu ma faafetaia lau Afio,
ona ia fetalai lea: Inu ia outou i ai.
O lo’u toto lenei o le feagaiga fou,
ua faamaligi mo outou ma tagata uma mo le fa’amagaloina o agasala.
Ia outou faia lenei mea ma fa’amanatuga ia te a’u.

O le mea lea, matou te fa’amanatu
lou agalelei ia i matou i lenei areto ma lenei uaina.

Le Atua e mai le vavau e fa’avavau,
matou te fa’amanatu lou Alo ma fa’afetaia lau Afio.
Ua faámalosia i matou i lona toetu,
aua ua maua ai lo matou faátuatuaga
e ofoina atu i matou nei mo lau afio, ona o ia.

Auina mai lou Agaga Paia,
ina ia faátasia i matou o e e talisua fa’atasi,
o le tino o Keriso.
Ia fai foí le vine moni ma faáola totoga ia i matou o e
e fetufaa’i i le ipu o le tausamiga.

Ua e valaáuina i matou ina ia matou taumulimuli ia Keriso;
fesoasoani mai ina ia tasi la matou mafutaga.
Ua e valaáuina i matou i mafatiaga;
Ia totoina le fa’amoemoe i lo matou valaáuina.

Aua ua e fa’afouina mea uma: O lau Afio,
o le amataga ma le gataaga, o Lē ua muamua ma Lē ua mulimuli.

O i matou nei, fa’atasi ma ou tagata uma,
matou te viia lau Afio i lou mamalu.
Ia tumau lou alofa i aso uma,
i inei ma soo se mea.     Amene.

E mafai ona fa’aogaina periota paganoa.O Le Talisuaga Paia

E mafai ona faia i ’i le Tatalo a le Ali’i ( e fa’aaogaina fa’atasi pe sili atu fo’i i le sauniga) e fa’atomuaina e upu nei pe ’o se fa’aupuga talafeagai.

E pei ona a’oa’o mai Keriso, tatou tatalo

Lo matou Tama o i le lagi,
ia paia lou suafa,
ia o’o mai lou malo,
ia faia lou finagalo
i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.
Foa’i mai i le aso nei a matou mea e ai e tatau ai.
Fa’amagalo a matou agasala
e pei ona matou fa’amagalo atu i e o ita mai.
Lavea’i matou mai leaga
fa’apea fo’i ma fa’aosoosoga.

Aua e ou le malo, le malosi, le mamalu ma le vi’iga
nei e fa’avavau lava.     Amene.

Ua tofitofi ma le filemu e le faifeau le areto ona fa’apea lea

Ua tu’ímomoia le tino o Keriso i lona satauro.

O Keriso o le areto o le ola.

E mafai ona si’i a’e e le faifeau le ipu o le uaina.

Ona fa’apea lea

Ua fa’amagaloina i tatou ona o lona toto.

Ua toetu le Keriso mai le oti.

O le Vala’au Fa’aaloalo

Ua si’i a’e e le faifeau le areto ma le uaina ma fa’apea mai

Le fanau e a le Atua,
tala mai ’a’ao tatou talia mea ai fa’aleagaga o le tino o le Keriso.

Talisua le faifeau ma le nuú o le Atua.

E saunoa le faifeau fa’apea (pe fa’aaogaina nisi upu talafeagai e pei ona iai i nisi o sauniga) i tagata ta’itasi.

Le tino o Keriso e u’umauina oe i le ola e fa’avavau.

Le toto o Keriso e u’umauina oe i le ola e fa’avavau.

Po’o

Le areto o le ola ua vaevaeina mo oe.

Le ipu o fa’amanuiaga ua liligi atu mo oe.

E mafai ona tali ane lē o lo’o talia le areto po’o le uaina fo’i

Amene.

Afai ua le lava areto e mafai ona toe fa’apa’iaina e le faifeau nisi areto e fa’aaogaina ai upu o lo’o i le itulau e 516.

Tatalo pe a maea le Talisuaga Paia

E mafai ona fa’aaogaina piriota paganoa

E mafai ona tataloina le Tatalo a le Ali’i (pe’a fai e le’i fa’aaogaina muamua).

E mafai ona fa’aaogaina e le faifeau se tatalo fa’apitoa talafeagai.

Ona fa’apea lea o le faifeau

Vi’ia le Atua, Lē ua faápotopotoina i tatou.
Vi’ia le Atua, Lē ua tuufaatasia i tatou.

Vi’ia le Atua, Lē ua fa’amagaloina i tatou.
Vi’ia le Atua, lo tatou fa’amoemoe ma lo tatou saolotoga.

Vi’ia le Atua i lana upu folafolaina.
Vi’ia le Atua Lē ua faáalia lona agalelei.

Vi’ia le Atua Lē ua valaáuina i tatou.
Matou te ofoina atu o matou tagata, atoa ma o matou
fa’amoemoega uma.

Le Atua e, talia mai a matou taulaga o vi’iga ma pesega.
Amene. Talia mai la matou fa’afetai mo au galuega uma.
Sa o matou le tagolima ae ua e fa’atamāo’āigaina o matou
tagata.

O le Fa’ata’apeina o le Nu’u o le Atua

E mafai ona fa’aaogaina se fa’amanuiaga fa’alau’itele pe o se fa’amanuiaga talafeagai ma le sini autu.

E mafai ona fa’aaogaina e le faifeau pe o le epikopo ni saunoga a Iesu mai Evagelia.

E fa’aaogaina upu nei e fa’atu’ua ai le fa’apotopotoga.

(O atu ia outou e tautua ma le alofa i le Alii.) O atu ia i le filemu.
Amene. Matou te o i le suafa o Keriso.