A New Zealand Prayer Book / He Karakia Mihinare o Aotearoa

Eucharistic Liturgy in Tongan

Ko e Hu Mo e Fakafeta’i ‘a e
Kāinga ‘a e ‘Otua

Ko e Katoanga ‘o e Folofola

Ko e Ui ki he Lotu

‘E malava ke fakahoko heni hono talitali heni kaingalotu.

‘E malava ke fakahā ‘a e kaveinga ‘o e ‘aho pē ko ha to e taumu’a kehe ‘oku
fakamamafa ‘i he ‘aho ko ia.

Tu’u kotoa ki ‘olunga, pea ‘e fakahoko ‘ e he faifekau pē ko e taki lotu ha taha pē
ni’ihi ‘o e ngaahi talitali ni.

Ke ‘iate kimoutolu ‘a e tāpuaki mo e melino ‘a e ‘Otua.
Pea ke Ne fakafonu ‘aki koe ‘a e mo’oni mo e fiefia.

Ke ‘iate kimoutolu ‘a e ‘Eiki
Pea ke Ne tapuaki’i koe.

Ko e ‘aho ‘eni na’e ngaohi ‘e he ‘Eiki.
Ke tau fiefia mo nekeneka ai.

‘E malava pē ke fakahā heni e veesi huluhulu e ‘aho.

‘E malava pē ke lau pē hiva’i ‘a e lotu fakahaohaoa.

‘E ‘Otua Mafimafi,
‘a Koe ’oku Ke ’afio’i ‘a e ngaahi holi kotoa pē,
pea ‘oku ‘ikai ha me’a ‘e lilo pē puli meiate Koe:
ke Ke fakama’a ‘a e ngaahi mahalo kotoa pē ‘i homau loto‘aki
Ho Laumalie Ma’oni’oni,
koe’uhi ke mau ‘ofa mo’oni ai kiate Koe
mo fakamālō totonu ki Ho Huafa Ma’oni’oni;
‘ia Sīsū Kalaisi ko homau ‘Eiki.     ‘Ameni.

Pea ‘e malava pē ke lau pē hiva’i e Kololia:

Kololia ki he ‘Otua ‘i ‘olunga,
pea ‘i mamani ‘a e melino ki he kakai kotoa pē.
‘Oku mau fakafeta’i kiate Koe, ‘oku mau fakamonū’ia’i Koe,
‘oku mau hu kiate Koe, ‘oku mau fakahikihiki’i Koe,
‘oku mau fakamālō kiate Koe mo Ho naunau lahi.
‘E ‘Eiki ko e ‘Otua, ko e Tu’i ‘oku ‘i Hevani,
ko e ‘Otua ko e Tamai Mafimafi.
Ko e ‘Eiki, ko e ‘Alo tokotaha na’e tupu ko Sīsū Kalaisi;
ko e ‘Eiki ko e ‘Otua, ko e Lami ‘a e ‘Otua,
ko e ‘Alo ‘o e Tamai ‘a ia ’oku Ne ’ave ’a e angahala ‘a mamani,
‘alo’ofa mai kiate kimautolu;
‘E ‘Eiki, ‘a Koe ‘oku ‘ave ‘a e angahala ‘a mamani,
tali ‘emau lotu.
‘E ‘Eiki, ‘a Koe ‘oku ‘afio ‘i he nima to’omata’u ‘o e ‘Otua ko e
Tamai, ‘alo’ofa mai kiate kimautolu.

He ko Koe pē ‘oku Ma’oni’oni taha,
ko Koe pē ko e ‘Eiki,
‘oku tokotaha pē, ko Sīsū Kalaisi,
pea mo e Laumalie Ma’oni’oni,
‘oku ma’olunga taha
‘i he naunau ‘o e ‘Otua ko e Tamai.     ‘Ameni.

Tu’ulutui ‘a e Kakai.

‘E malava ke ngaue’aki ha taha ‘o e ngaahi fekau ni: Ongo Tefito’i Fekau, Fekau Fo’ou pē ko e Fekau ‘e Hongofulu.

KO E ONGO TEFITO’I FEKAU

Fanongo ki he akonaki ‘a Kalaisi:
ke ke ‘ofa ki he ‘Eiki ko ho ‘Otua ‘aki ho loto kotoa
pea mo ho laumalie kotoa
pea mo ho ‘atamai kotoa
pea mo ho ivi kotoa ko e ‘uluaki fekau ia.
Pea ko hono ua:
ke ke ‘ofa ki ho kaunga’api ‘o hange pē ko koe.

‘E Laumalie ’o e ’Otua, ke Ke ‘afio ki homau loto.

KO E FEKAU FO’OU

Ke mou fe’ofa’aki ‘o hange ko ‘eku ‘ofa ‘iate kimoutolu, he ko e
fekau fo’ou ‘eni, ko e akonaki ia ‘a Kalaisi.

‘E Laumalie ’o e ’Otua, ke Ke ‘afio ki homau loto.

KO E FEKAU ‘E HONGOFULU

Fanongo ki he ngaahi fekau ‘a e ‘Otua, na’e fakahoko mai ‘ia
Mosese:
‘Oua na’a ke ma’u ha ‘otua kehe ‘i Hoku ‘Ao;
‘Oua na’a ke ngaohi kiate koe ha fakatātā ‘e taha;
‘Oua na’a ke punou hifo kiate kinautolu pē tauhi ki ai;
‘Oua na’a ke takuanoa ‘a e huafa ‘o Sihova ko ho ‘Otua;
Manatu ki he ‘aho Sapate ke tauhi ia ke ma’oni’oni;

‘E Laumalie ’o e ’Otua, ke Ke ‘afio ki homau loto.

Faka’apa’apa ki ho’o tamai mo ho’o fa’e;
‘Oua na’a ke fakapō;
‘Oua na’a ke tono fefine;
‘Oua na’a ke kaiha’a;
‘Oua na’a ke fakamo’oni loi;
‘Oua na’a ke manumanu ki ha me’a ‘e taha ‘a ho kaunga’api.

‘E Laumalie ’o e ’Otua, ke Ke ‘afio ki homau loto.

‘E malava ke ngaue’aki ha taha pē ni’ihi ‘o e ngaahi veesi ni.

Fanongo ki he Folofola ‘a e ‘Eiki ko hotau ‘Otua kiate kinautolu
kotoa pē ‘oku tafoki mo’oni kiate Ia ‘ia Sīsū Kalaisi:

Na’e ‘ofa pehe ‘a e ‘Otua ki mamani na’a Ne foaki hono ‘Alo tofu
pē taha na’e fakatupu, koe’uhi ko ia kotoa pē ‘e tui kiate Ia ke ‘oua
na’a ’auha kae ma’u ‘a e mo’ui ta’engata.Sione 3:16

Kapau te tau vete ‘etau ngaahi angahala, ‘oku Ne angatonu mo
mo’oni, pea te Ne fakamolemole ‘etau ngaahi angahala mo
fakama’a ‘akitautolu mei he ta’ema’oni’oni kotoa pe.1 Sione 1:9

Na’e folofola ‘a Sīsū ‘o pehe:

‘Oku pehe ‘a e fiefia ‘i he ‘ao ‘o e kau ‘angelo ‘a e ‘Otua ‘i he
fakatomala ‘a e angahala ‘e tokotaha.Luke 15:10

Ha’u kiate Au, ‘akimoutolu kotoa pē ‘oku feinga mo mafasia, pea teu fakafiemalie’i ‘akimoutolu.Matiu 11:28

Ko e Vete ‘O e Angahala

Ko e tala’ofa ‘e fakahoko ia he faifekau pē ko e tauhilotu

Kuo tala’ofa ‘e he ‘Otua ‘a e fakamolemole ‘o e ngaahi angahala
‘akinautolu kotoa pē ‘oku fakatomala mo’oni´, ke nau tafoki kiate
Ia ‘i he tui mo’oni, ka nau ma’u ‘a e fakamolemole ko ia.

Ke tau fakalongolongo si’i ‘o fakakaukau ki he ‘etau ngaahi
angahala.

Ko e ki’i taimi fakalongolongo

Ke tau lotu ‘o vete ‘etau ngaahi angahala.

‘E Tamai Mafimafi mo ‘alo’ofa, kuo mau fai angahala ki Ho’o
‘Afio´,‘i he’emau to’onga mo’ui, mo ‘emau fakakaukau,‘i
he’emau lea, pea pehē ki he’emau ngaahi ngāue.

Kuo mau si’aki ‘a e ngaahi me’a na’e totonu ke mau fai; pea kuo
mau fai ‘a e ngaahi me’a na’e ‘ikai totonu ke mau fai.

Ke Ke fakamolemole’i kimautolu, ko e kau angahala
tukuhausia; kuo mau fakatomala ‘o tafoki atu ki he ‘Afiona´.

Fakamolemole’i kimautolu koe’uhi ko homau fakamo’ui ko
Sīsū Kalaisi pea fakafo’ou ai ‘emau mo’ui ki he langilangi mo e
Naunau ‘o Ho Huafa Toputapu.     ‘Ameni.

’E fakahā leva heni ‘e he taula’eiki e fakamolemole

‘I he kolosi ‘o Kalaisi
ke hoko mai ‘a e ‘alo’ofa ‘a e ‘Otua kiate kimoutolu,
‘o fakamolemole’i mo fakatau’ataina’i kimoutolu,
pea ke mou ‘ilo kuo fai homou fakamolemolea pea ke mou
fiemalie ai.
Fakatauange ke tokonia ‘akimoutolu ‘e he ‘Otua ‘aki ‘a ‘Ene
angalelei kotoa pē,
pea tauhi ai kimoutolu ki he mo’ui ta’engata.
‘Ameni.

‘E malava pē ke lau ‘eni

Ke tataki hotau loto ‘e he melino ‘a Kalaisi
Pea ke fakafonu ‘o nofo’ia ‘akitautolu ‘e he folofola ‘a Kalaisi.

’E toe malava pē ke fakaha heni e Veesi Huluhulu e ‘aho

’E toe malava pē ke fakahoko heni e Lotu e ‘Aho, pē kimu’a he malanga pē ko e hili
e malanga

Ko Hono Talaki ‘o e Folofola

Ke tangutu ‘a e kakai kae lau e ngaahi lesoni

Ko hono lau e ngaahi lesoni tu’utu’uni ‘o e ‘aho, ‘e kamata ’aki e fakalea ko ‘eni

Ko e tohi ‘a e/’a ... (vahe ... kamata lau ‘i he veesi ... )

‘E malava pē ke ‘i ai ha ki’ i fakalongolongo si’i he ‘osi e ngaahi lesoni pea toki faka’osi mai ‘aki e fakalea ko eni.

Fanongo ki he folofola ‘a e Laumalie ki Hono Siasi.
Fakafeta’i ki he ‘Otua.

‘E fakahoko leva heni e hiva fakavaha’a lesoni.

‘E tu’u kotoa ki ‘olunga ki hono fakahā mo lau e Kosipeli

Ko e Ongoongolelei ’o Sīsū Kalaisi na’e tohi ‘e ... vahe ... kamata lau
‘i hono ... ‘o e veesi.

Kololia kiate Koe ’e ’Eiki ko e ‘Otua.

‘E malava pē ke fai ha ki’ i fakalongolongo si’i hili hono lau ‘a e Kosipeli pea te ne faka’osi mai ‘o pēhē:

Ko e ongoongo lelei tonu ‘eni ‘a Kalaisi.
Fakafeta’i kiate Koe ‘e ‘Eiki ko Kalaisi.

Malanga

‘E fakahoko leva heni ‘a e malanga pē ko e hili hono fakapapau’i ‘a e Tui

Ko hono Fakapapau’i ‘o ‘etau Tui

‘E tu’u kotoa ki ‘olunga ki hono lau pē hiva’i ‘a e Tui ‘a e Kau ‘Apositolo Tui
Faka-Naisia.

TUI FAKANAISIA

‘Oku mau tui ki he ‘Otua pē taha,
ko e Tamai Mafimafi,
ko e tupu’anga ‘o Hevani mo mamani,
pea mo e ngaahi me’a hā mai mo ta’ehā mai.

Pea ‘oku mau tui ki he ‘Eiki pē taha, ko Sīsū Kalaisi,
ko e ‘Alo pē taha ‘o e ‘Otua,
‘a ia na’e tupu mei he ‘Ene Tamai,
ko e ‘Otua mei he ‘Otua, ko e Maama mei he Maama,
ko e ‘Otua mo’oni mei he ‘Otua mo’oni,
na’e fakatupu ‘o ‘ikai ngaohi;
‘oku taha hono anga mo e anga ‘o e Tamai,
pea na’e ngaohi ‘e Ia ‘a e ngaahi me’a kotoa pē
pea ha’ele hifo mei Hevani
koe’uhi ko kitautolu ko e tangata,
pea koe’uhi ko hotau fakamo’ui,
pea na’e fakahoko ko e kakano
’i he Laumalie Ma’oni’oni mo e taupo’ou ko Mele,
pea na’e hoko ‘o tangata; pea na’e kalusefai Ia
koe’uhi ko kitautolu ‘e Ponitusi Pailate;
na’e mamahi Ia pea na’e telio.
Pea ‘i hono ‘aho tolu na’e toetu’u,
‘o hange kuo pēhē ‘e he tohi;
pea na’e ha’ele hake ki Hevani
‘o ‘afio ‘i he nima to’omata’u ‘o e Tamai;
pea ‘e toe ha’ele mai Ia ‘i he kololia
ke fakamaau ‘a e mo’ui mo e mate;
pea ‘e ‘ikai ngata ‘a Hono pule’anga.
‘Oku mau tui ki he Laumalie Ma’oni’oni,
ko e ‘Eiki mo e foaki ‘o e mo’ui,
‘a ia na’e ha’u mei he Tamai mo e ‘Alo;
‘a ia ‘i he ’Ene fakataha mo e Tamai mo e ‘Alo,
‘oku lotua mo fakahikihiki’i,
pea na’e lea Ia ‘i he kau palofita.

Pea ‘oku mau tui ki he siasi katolika ma’oni’oni pē taha mo
‘Apositolika,
‘oku mau fakahā ‘a e papitaiso pē taha ki he fakamolemole ‘o
e ngaahi angahala,
pea ‘oku mau ‘amanaki ki he toetu’u ‘o e mate,
pea mo e mo’ui ‘o e maama kaha’u.     ‘Ameni.

Ko e Ngaahi Lotu Hūfaki ‘a e Kaingalotu

Pea ‘e pehe ‘e he faifekau pē tauhilotu:

Ke tau hūfia ‘a e siasi pea mo mamani, ‘o fakafeta’i ki he ‘Otua ‘i he
ngaahi lelei kotoa pē kuo tau ma’u meiate Ia.

Ko e lotu mo e fakafeta’’i mo e hūfaki koe’uhi:

Ko e Siasi ‘i mamani mo e vāhenga ni
Ko mamani lahi mo hotau fonua ni
Ko hotau kolo ni mo e kainga ma’oni’oni ‘i hevani
Ko kinautolu ‘oku faingata’a’ia, mo e ngaahi fatongia kotoa e siasi.

‘E malava ke ngaue’aki ‘a e ngaahi lotu hūfaki mo e fakafeta’i ‘oku hā atu ‘i lalo;
pē ko ha ngaahi lotu pē ‘e fakahoko ’e he tauhilotu pē ‘e he ni’ihi ’o e kainga lotu ‘i
he’enau lea pē ‘akinautolu.

Hili ‘a e ngaahi kupu’i hūfaki takitaha ‘e lava pē ke ngaue’aki e taha ‘o e ngaahi
fetaliaki ‘i lalo ni.

Hili e fakafeta’i

‘I Ho’o ‘ofa mo Ho’o angalelei
‘Oku mau fakamālō atu kiate Koe ‘e ‘Otua.

Ke tau fakafeta’i ki he ‘Eiki
Fakamālō ki he ‘Otua.

‘Oatu ‘a e fakamālō ki hotau ‘Otua he ‘oku Ne fonu ‘i he ‘alo’ofa
Ko ‘Ene ‘alo’ofa ‘oku tu’uloa ‘o ta’engata.

Hili ‘a e Hufaki

‘Eiki ‘i Ho’o ‘alo’ofa
Fanongo ki he ‘emau lotu.

‘Eiki fanongo ki he ‘emau lotu
Pea tuku ke a’u atu ‘emau tangi ki Ho’o ‘Afio.

Ko e Lotu Hūfaki moe Fakafeta’i

‘E malava pē ke ngaue’aki ha taha ‘’i he Lotu Hūfaki ‘UluakiHūfaki hono
Ua

KO E LOTU HŪFAKI ‘ULUAKI.

Ko ha ki’i taimi fakalongolongo si’i

‘E Tamai ‘i Hevani, kuo Ke tala’ofa te Ke fanongo mai ‘oka mau ka
lotu atu ‘i he Huafa Ho ‘Alo ko Sīsū Kalaisi. Ko ia ai, ‘i he ‘emau
falala kakato atu ki he ‘Afiona´, ‘oku mau lotu atu mo hūfekina ‘a e
Siasi.

‘E fakahoko heni ‘a e hūfaki mo e fakafeta’i.

‘E Tamai, fakaivia ‘a e Siasi ki hono ngaahi fatongia.
Ke mau hoko ai ko e masima mo e maama ki mamani.

Foaki mai ha mo’ui fo’ou ki Ho kakai.
Tuku mai ha ivi ke mau fakahahaa’i ‘a Kalaisi ‘i he’emau lea mo
‘emau ngāue.

Ke tau lotu ma’ae ngaahi pule’anga kotoa ‘o mamani:
‘E fakahoko heni ‘a e hūfaki mo e fakafeta’i.

‘E ‘Otua ko Koe na’a Ke fakatupu e me’a kotoa pē, tataki kimautolu
pea mo e kakai kotoa pē ‘i he hala ‘o e faitotonu mo e melino.
Koe’uhi ke mau faka’apa’apa’i e tokotaha kotoa pē ‘i he
tau’ataina mo e mo’oni.

Fanguna ‘emau ngaahi mo’ui ke mau mamata ki he ‘atakai ‘o e
mamani mo hono ngaahi lelei kotoa.
Tokoni’i kimautolu ke mau ngāue totonu mo fakapotopoto’aki
e ngaahi koloa ‘oku mau ma’u mei ai.

Ke tau lotu koe’uhi ko hotau fonua ni:
‘E fakahoko heni ‘a e hūfaki mo e fakafeta’i.

‘E ‘Otua ‘o e ngaahi mo’oni kotoa pē, fakaivia e kau taki homau
fonua ni ‘aki Ho poto faka-e-’Otua koe’uhi ko ‘enau ngaahi fai
tu’utu’uni kotoa pē felave’i mo e mo’ui ‘a e kakai ‘o e fonua.
Kae lava ho kakai ‘o fakahoko fatongia ‘i he loto vekeveke mo
ha mo’ui ‘oku taau.

Fakakoloa’aki ‘a Ho’o kelesi ‘akinautolu kotoa pē ‘oku mau
fekau’aki ‘i Ho’o ngāue.
Pea ke mau fe’ofo’ofani ai ‘o hange ko e ‘ofa’i kimautolu ‘e Kalaisi.

Ke tau lotu koe’uhi ko kinautolu ‘oku faingata’a’ia:
‘E fakahoko heni ‘a e hūfaki mo e fakafeta’i.

‘E ‘Otua ‘o e fakatu’amelie, fakafiemalie’i mo fakamo’ui ‘akinautolu
kotoa pē ‘oku faingata’a’ia ‘i he sino, ‘atamai mo e laumalie
Pea ke nau ‘ilo ai ‘a e Mafimafi ‘o Ho’o ‘ofa fai fakamo’ui.

Ngaue’aki kimautolu ke vaka ai ‘a Ho’o faimanava‘ofa.
Fakaivia kimautolu ‘i he’emau feinga ‘oku fai ni ke nau toe
‘inasi kakato ai ‘i he mo’ui lelei ‘o e sino, ‘atamai mo e laumalie.

Ke tau manatua ‘akinautolu kotoa pē kuo nau malōlō atu mei he
mo’ui ni kae ‘uma’aa ‘akinautolu kotoa pē ’oku huki tonu ai ha
fakamasiva:
‘E fakahoko heni ‘a e hūfaki mo e fakafeta’i.

‘Oku mau manatua ’i he loto fakafeta’i mo’oni ’a kinautolu kotoa
pē kuo nau pekia ‘i he ‘Eiki, pea pehe kia kinautolu kotoa pē kuo
malōlō; ka ko Koe tokotaka pē ‘oku Ke ‘afio’i ‘a ‘enau tui.
‘E Tamai, ‘oku mau momoi atu kinautolu ki Ho ‘Aofinima.

Foaki nonga kiate kinautolu ‘oku tengihia.
Fakakoloa kinautolu ‘aki Ho’o melino lolotonga e taimi ’o e
mavae.

‘Oku mau fakafeta’i atu koe’uhi ko (N pea mo N) pea mo e kainga
ma’oni’oni kotoa pē kuo nau a’usia Ho kōlōlia ta’engata.
Fakatauange ke hoko ‘enau ngaahi to’onga mo’ui ko e
fakalotolahi mo e fa’ifa’itaki’anga lelei kiate kimautolu.

Ke tau lotu koe’uhi ko kitautolu mo hotau ngaahi fatongia:

‘E fakahoko heni ‘a e hūfaki mo e fakafeta’i pea faka’osi ‘aki e taha ‘o e ngaahi lotu
ko ‘eni.

Ko hono ‘uluaki

‘E ‘Eiki kuo Ke ui kimautolu ke mau tauhi kiate Koe:
Tuku ke mau fononga mo e ‘Afiona:
Ho’o ‘ofa ‘i homau loto,
Ho’o mo’oni ‘i homau ‘atamai,
Ho mālohi ‘i he ‘emau vekeveke ngaue,
kae ’oua kuo mau a’usia ‘a e ngata’anga ‘o ‘emau mo’ui,‘o mau
’ilo’i ai ’a e fiefia lahi ‘o ‘emau foki atu ki ’api , Ho’o talitali mo
‘o’ofaki’i ‘akimautolu ‘i he mo’ui ta’engata, ‘ia Sīsū Kalaisi ko
homau ‘Eiki.     ‘Ameni.

Pē ko hono ua

Ko Ho’o folofola ko e maama ki homau va’e:
‘I he po’uli pē ‘i he maama,
‘i he faingata’a pē ‘i he fiefia,
tokoni’i ‘a kimautolu ‘e Tamai ‘i Hevani,
ke mau falala ki Ho’o ‘ofa,
ke mau fai Ho finangalo,
pea ke mau fakafeta’ia Ho Huafa,
‘ia Sīsū Kalaisi ko homau ‘Eiki.     ‘Ameni.

KO E LOTU HŪFAKI HONO UA

Ko ha ki’i taimi fakalongolongo si’i.

Ko e ngaahi konga lotu takitaha ‘i lalo ‘e lava:

ke fai fakataha mo ha ngaahi lotu hūfaki pē fakafeta’i kehe, pea faka’osi ‘aki ha taha e ngaahi fetaliaki (Peesi 17), pe ko hono fai fakataha kinautolu ko ha fo’i Lotu kakato pē ‘e taha.

‘E ‘Otua ‘o Hevani mo mamani, tu’unga ’ia Sīsū Kalaisi, kuo Ke
tala’ofa te Ke fanongo mai ki he ‘emau ngaahi lotu ‘oku fai atu ‘i he
tui mo e loto fakafeta’i.

‘Oku mau lotu ma’ae tokotaha kotoa pē, ma‘a homau ngaahi famili
kae ’uma’aa homau ngaahi kaungame’a kotoa pē ‘a ia ‘oku mau
feohi mo mau fe’inasi’aki ‘i he ‘ofa. ‘Oku mau fakamālō atu kiate.
Koe koe’uhi ko kinautolu kotoa pē kuo nau faitokonia kimautolu.
Fakakoloa kimautolu ‘aki Ho’o kelesi ke mau kei tauhi ai pē kia
Kalaisi ‘aki ’a ‘emau tauhi homau ngaahi kaunga’api mo homau
kolo ni ‘o mau fe’ofa’aki ‘o hange ko ‘Ene ’ofa’i kimautolu.

Fakalongolongo

‘Oku mau fakafeta’i kiate Koe, ’i Ho’o ‘ofa ta’efa’alaua ma’ae kakai
kotoa pē ‘ia Sīsū Kalaisi. Fakanonga mo fakamo’ui ‘akinautolu
kotoa pē ‘oku mamahi, tukuhausia, mahamahaki pē ‘i ha ngaahi
faingata’a pē.

Fakateunga kinautolu ‘aki ha loto ‘oku to’a mo fonu ‘i he ‘amanaki
lelei lolotonga e taimi ‘o e faingata’a’ia pea ke faitapuekina foki mo
kinautolu kotoa pē ‘oku fai honau tokangaekina.

Fakalongolongo

‘Oku mau manatua ‘i he loto hounga’ia mo’oni ‘a e ngaahi me’a’ofa
fungani kotoa pē ‘o e fakatupu pea mo e ngaahi mata’i koloa
fisifisimu’a homau ngaahi ‘otu motu´ ni. Tokoni’i kimautolu mo e
kakai kotoa pē, ke mau ngāue fakapotopoto ‘aki ‘i he faitotonu mo
e melino ’a e ngaahi koloa fakaenatula kotoa pē ‘o e mamani. Pea
ke foaki foki ‘a e poto fakapotopoto ki he kau taki kotoa pē homau
fonua´ ni mo e ngaahi kau taki kotoa pē ‘o e ngaahi pule’anga ‘o
mamani.

Fakalongolongo

‘Oku mau lotu mo hūfia Ho Siasi ‘i mamani kotoa, ‘o fakamālō’ia
kinautolu kotoa pē ‘oku nau talaki e ongoongo lelei ‘o Kalaisi
mo Hono Pule’anga. Fakaivia Ho kakai ‘aki ‘a e ivi ‘o e Laumalie
Ma’oni’oni ‘i he ‘enau ngaahi ngaue mo ‘enau ngaahi fakamo’oni
kotoa pē ki Ho ‘Alo ‘i mamani.

Fakatahataha’i kimautolu ‘i Ho’o Mo’oni mo Ho’o ‘Ofa, pea tuku
ke hā sino Ho Kōlōlia mo Ho Langilangi ‘i he taimi kotoa pē ‘oku
mau talaki ai Ho Huafa.

Fakalongolongo

‘Oku mau manatua mo fakamālō’ia ‘akinautolu kotoa pē kuo
pekia ‘ia Kalaisi, pea ‘i he loto fiefia mo’oni, ‘oku mau fakafeta’ia
e kāinga ma’oni’oni kotoa pē kuo nau fakamo’oni lototo’a ki Ho
‘Alo ‘i mamani mei he to’utangata ki he to’utangata; ‘oku mau
fakatauange te mau hū fakataha atu mo kinautolu ni ki he fiefia
ta’engata ‘i Ho pule’anga ‘i Hēvani.

Fakalongolongo

‘E ‘Otua anga’ofa, ‘oku Ke hangai fofonga mai ma’u pē ‘i he
manava’ofa kia kinautolu kotoa pē ‘oku tafoki mo’oni atu kiate Koe.

Fanongo ki he ngaahi lotu ‘a Ho kakai.
Foaki mai ‘a ia ‘oku mau kole´ ni ‘i he tui,
ke mau ma’u ia ‘i Ho’o kelesi pē,
‘ia Sīsū Kalaisi ko homau ‘Eiki.     ‘Ameni.

’E malava ke faka’osi ‘aki e ngaahi Lotu hūfaki´ e taha ‘o e ngaahi lotu ko ‘eni, pē ko ha lotu kehe pē ‘e fe’unga mo ia.

Ko hono ‘uluaki

‘E ‘Otua ‘alo’ofa, kuo Ke fakakoloa kimautolu ‘aki ‘a e kelesi ke
mau lotu atu ‘i he le’o mo e loto pē taha; pea kuo Ke tala’ofa te Ke
ongona ’a e lotu ‘a e toko ua pē toko tolu ‘i Ho Huafa; ko ‘emau
kole ia, fakakakato mai mu’a ‘a e lotu mo e faka’anaua ‘a Ho
kakai, ‘a ia ‘oku taau ‘i Ho pule’anga. Ke mau ma’u, pea tuku kiate
kimautolu ‘i he mamani ’a e ‘ilo ‘a Ho’o mo’oni, pea ‘i he maama
kaha’u, ke mau mātā’ia Ho Kololia.
‘Ameni.

Pē ko hono ua

‘E ‘Eiki lelei, ‘oku mau lotua ‘a e ngaahi me’a ni, foaki mai
Ho’o kelesi ke mau ngāue ki ai, pea ‘i he taumu’a ‘a Ho’o ‘ofa,
ke Ke tali ‘a ‘emau lotu pea fakakakato ‘a ‘emau ngaahi
‘amanaki, ‘ia Sīsū Kalaisi.
‘Ameni.

Pē ko hono tolu

‘E ‘Otua, ‘oku Ke mafeia ‘a e ngaahi me’a kotoa ‘o hulu atu
‘i he’emau mahalo mo ’emau ngaahi kole, pea ‘i Ho’o mālōhi lahi
‘a ia ‘oku ngāue ’iate kimautolu, ke langilangi’ia ai Ho siasi ‘ia
Kalaisi Sīsū ‘o lauikuonga.
‘Ameni.

Ko e Katoanga ‘o e Feohi’anga Ma’oni’oni

Ko e Melino

Tu’u kotoa ki ‘olunga pea hoko atu e faifekau:

Ke ‘iate kimoutolu ma’u ai pē ‘a e melino ‘a Kalaisi.
Pea ke Ne ‘afio ‘iate koe foki.

‘E fakaafe mai leva heni e faifekau ki hono fefoaki’aki ‘a e melino.

‘E hoko atu leva ‘a e faifekau:

‘E kainga, ko kitautolu ko e sino ia ‘o Kalaisi.
‘I he Laumalie pē taha ko ia na’e papitaiso ai kitautolu ki he
sino pē taha.

Tauhi ‘a e Laumalie koia ‘i he uouongataha ‘o no’o ‘aki ‘a e melino.
‘Ameni. ‘Oku tau taha pē ‘i he ‘ofa ‘a Kalaisi.

Ko e Teuteu ’o e Me’a’ofa

E fakahoko leva heni ‘a e himi.

Taimi tatau ‘oku to’o mai leva he fakafofonga kaingalotu e naunau ki he Feohi’anga Ma’oni’oni mo e ngaahi me’a’ofa ‘a e kaingalotu’o foaki ki he faifekau. Teuteu e tepile Feohi’anga Ma’oni’oni.

‘E lea mai leva ‘a e faifekau:

‘E ‘Eiki, ‘oku ‘O’ou ‘a e Mafimafi, mo e Malohi mo e Kololia
mo e Ikuna pea mo e Naunau.
Ko e ngaahi me’a kotoa pē ‘i Hevani mo mamani ‘oku ’A’au ia,
pea ‘oku mau toe ‘oatu pē kiate Koe ‘a e ngaahi me’a ‘oku ‘A’au.

’E malava ke ngaue’aki ha taha e ngaahi fakafeta’i ‘oku hā atu ‘i lalo pē ko ha toe lotu kehe pē.

Ke tapuha ‘a Koe, ko e ‘Otua ‘o e fakatupu, ‘i Ho’o ‘alo’ofa lahi
‘oku mau fe‘inasi’aki ai ‘i he ngaahi me’a’ofa ni. Ma’u atu pea mo
faka’aonga’i ‘emau feilaulau ni, ki Ho kololia pea mo e ngaue ‘a Ho
pule’anga.
Ke tapuha ’a e ‘Otua ‘o ta’engata.

Ko e Fakafeta’i Lahi

’E lava ‘o tu’u pē tu’ulutui ‘a e kaingalotu.

‘E malava pē ke lau pē hiva’i eni ‘e he faifekau.

‘Oku ’i heni ‘a e ‘Eiki
‘Oku ‘iate kitautolu ‘a e Laumalie ‘o e ‘Otua.

Hiki hake homou loto.
‘Oku mau hiki hake ki he ‘Eiki.

Ke tau fakafeta’i ki he ‘Eiki ko hotau ‘Otua.
‘Oku taau mo totonu ‘aupito ke tau fai pehe´.

‘Oku taau mo totonu, ke mau fiefia ‘i homau fakamo’ui ‘e ‘Eiki
Ma’oni’oni, ko e Tamai Mafimafi, ko e ‘Otua Ta’engata, ‘i he taimi
kotoa pē mo e feitu’u kotoa pē, ke mau fakafeta’i mo fakahikihiki’i
Koe ‘ia Sīsū Kalaisi ko Ho ‘Alo pē taha, ko homau ‘Eiki.

‘Oku ha’u mei Ho’o ‘Afio ‘a e tupu’anga ‘o e me’a mo’ui mo e ngaahi
me’a lelei kotoa pē; pea ‘i Ho’o folofola ta’engata na’a Ke fakatupu ai
‘a e ngaahi me’a kotoa pē talu mei he kamata’anga pea Ke ngaohi ai
kimautolu ‘i Ho ‘Imisi, ko e fakahoifua ki Ho’o fakatupu´.

‘I he taimi na’a mau tafoki ai mei Ho’o ‘Afio´, ‘i he hulu ‘emau fai
angahala, na’a Ke toe ui kimautolu kiate Koe, pea Ke foaki mai
Ho ‘Alo ke hoko ‘o tangata. Pea ‘i he ‘Ene pekia ‘i he kolosi, na’a
Ne fai ai ‘a e feilaulau haohaoa, koe’uhi ko e angahala ‘a mamani
pea fakatau’ataina’i ai kimautolu mei he ha’i ‘o e angahala. Na’a Ke
fokotu’u Ia mei he pekia ‘o Ne ikuna’i ‘a e mate ‘o Ke hakeaki’i Ia ‘i
he kololia. ‘Iate Ia na’a Ke ngaohi ai kimautolu ko e kakai ma’oni’oni,
‘i Ho’o tuku mai kiate kimautolu Ho’o Ma’oni’oni mo e Laumalie
fakamo’ui.

Ko ia ‘oku mau kau fakataha mo e kainga Ma’oni’oni kuo nau mālōlō
‘iate Ia, fakataha mo e kau ‘angelo mo e ngaahi hosite ‘o langi ‘i he
kalanga fakahikihiki Ho Huafa Toputapu mo Naunau’ia ‘o pēhē.

Ma’oni’oni, Ma’oni’oni, Ma’oni’oni,
‘e ‘Eiki ko e ‘Otua ‘o e ngaahi kau tau,
‘oku fonu ‘a Hevani mo mamani ‘i Ho naunau,
kololia kiate Koe ‘e ‘Eiki fungani ma’olunga.

‘E lava ke hoko atu ai mo ‘eni

‘Oku monu’ia ia ‘oku ha’ele mai ‘i he Huafa ‘o e ‘Eiki,
Hosana ‘i ‘olunga.

‘E Tamai Mafimafi, ‘a e ’Afiona ‘oku ‘A‘au ’a e naunau mo e fakafeta’i
fua pē; ‘i he pō ki mu’a ’i he ’Ene pekia, na’e to’o ’e Sīsū Kalaisi ‘a e
mā; ‘o ne fakafeta’i kiate Koe, mo Ne pakipaki ia ‘o ‘oange ki he ‘Ene
kau akonga mo Ne pēhē:

To’o ‘o kai, ko hoku Sino ‘eni, ‘a ia kuo foaki koe’uhi ko kimoutolu,
fai ‘eni ko e fakamanatu kiate Au.

‘I he hili ‘a e ‘ohomohe, na’a Ne to’o ‘a e ipu, pea hili ‘a ‘Ene fakafeta’i,
na’a ne ’oange ia kiate kinautolu mo Ne pehe,

Mou inu ‘eni kotoa pē, he ko Hoku Ta’ata’a ‘eni ‘o e Fuakava Fo’ou ‘a
ia kuo lilingi koe’uhi ko kimoutolu mo e tokolahi ke fakamolemole
ai ‘a e ngaahi angahala; fai ‘eni ko e fakamanatu kiate au ‘i ho’o mou
fa’a inu ia.

Kololia kiate Koe, ‘e ‘Eiki ko Kalaisi, kuo mau fakahaa’i Ho’o
pekia, kuo mau talaki Ho’o toetu’u; ‘oku mau tatali ki Ho’o ha’ele
mai, ‘Ameni! Ha’ele mai ‘Eiki.

Ko ia ai ‘e ‘Otua ‘alo’ofa, ‘oku mau manatua ‘a Ho’o ngaahi ‘alo’ofa
fungani kuo mau ‘inasi ai ‘ia Kalaisi, ‘i he ‘Ene mamahi mo ‘Ene
pekia, ‘a ‘Ene toetu’u mo ‘Ene ha’ele hake, pea mo ‘emau ‘amanaki
lelei ki he ‘Ene ha’ele mai ‘i Hono nāunāu, ‘oku mau katoanga’i
fiefia ‘a homau fakahaofi ‘i he mā ko’eni ‘o e mo’ui pea mo e ipu ‘o
e fakamo’ui.

Hangai fofonga ‘o ‘alo’ofa mai ki he ‘emau feilaulau mo e fakafeta’i
‘oku mau hapai atu´ ni ‘ia Kalaisi ko homau taula’eiki lahi.

Tuku mai Ho Laumalie Ma’oni’oni, ke hoko ‘a e me’a ‘ofa´ ni, ‘a e mā
mo e uaine´ ni, ko e Sino ia mo e Ta’ata’a ‘o Kalaisi, pea ke mau fonu
ai ‘i he kelesi mo e mālōhi ‘o e Laumalie, pea ke fakafo’ou ai ‘emau
mo’ui ki he ngāue ‘a Ho’o pule’anga.

Pea ‘i he ‘emau kau fakataha mo Kalaisi mo kinautolu ‘oku tutu’u
fakataha ‘i Ho ‘ao ‘i mamani mo Hevani. ‘Oku mau hū kiate Koe ‘e
‘Otua ‘aki ‘a e ngaahi hiva fakahikihiki ‘oku ta’engata ‘o pēhē:

Ke ‘A’au ‘a e tapuaki, naunau mo e kololia ‘i mamani kotoa pē ‘i
he taimi ni pea ta’engata.     ‘Ameni.

Ko ha ki’i taimi fakalongolongo si’i.

Ko e Feohi’anga Ma’oni’oni

Ko e Lotu ‘a e ‘Eiki (Ke ngaue’aki tu’o taha pē ‘i he feinga lotu) ‘e malava ke
fakahoko heni pē ko e toki fakahoko he hili e Feohi’anga Ma’oni’oni.

Hange kuo ako’i kitautolu ki ai ‘e hotau ‘Eiki, ke tau lotu/hiva ‘o
pehe:


KO E LOTU ‘A E ‘EIKI

Ko ‘emau Tamai ‘oku ‘i Hevani, ke tapuha Ho Huafa; ke hoko
mai Ho pule’anga, ke fai Ho finangalo´, ‘i mamani ‘o hange
koia ‘i Hevani. Ke foaki mai he ‘aho´ ni ha’a mau me’akai;
pea fakamolemole ‘emau ngaahi angahala, ‘o hange ko ‘emau
fakamolemole ‘akinautolu, ‘oku fai angahala kiate kimautolu.

Pea ‘oua na’a Ke tuku ‘akimautolu ki he ‘ahi’ahi; ka ke fakahaofi
‘a kimautolu mei he kovi. He ‘oku ‘O’ou ‘a e Pule’anga, pea mo e
malohi mo e kololia, ‘o ta’engata pea ta’engata.     ‘Ameni.

Ko e pakipaki ‘e he taula’eiki ’a e mā.

Ko ha ki’i taimi fakalongolongo si’i.

‘Oku tau pakipaki ‘a e māa´ ni, ke tau fe’inasi’aki ai ‘i he Sino ‘o Kalaisi.

Neongo ‘oku tau tokolahi, ka ko e sino pē taha, pea ‘oku tau
ma’u ‘inasi ‘i he fo’i mā pē ‘e taha.

‘E malava ke tanaki atu ha taha ‘o e ngaahi lotu ko ‘eni ‘oku hā atu he peesi hoko,
kimu’a he Feohi’anga Ma’oni’oni, pē lolotonga ’o e Feohi’anga Ma’oni’oni, pē ko
hono fakahoko fakataautaha pē, hili ‘ete Feohi’anga Ma’oni’oni.

Ko hono ‘uluaki

‘E ‘Eiki ‘alo’ofa lahi, ‘oku ue’i kimautolu ‘e Ho’o ‘ofa, ‘oku ’ikai
ke taau homau nima pē mateuteu homau loto, ‘oku ‘ikai ke
mau fe’unga ke keinanga ‘i he momo mei Ho taumafa’anga´.
Ka ko Koe ‘e ‘Eiki ko e ‘Otua ko homau fakamo’ui, ‘oku ke
foaki mai ‘a e mā ‘o e mo’ui ke ‘inasi ai kimautolu angahala.
Fakama’oni’oni’i pea mo fafanga kimautolu ‘aki ‘a e Sino mo e

Ta’ata’a ma’ongo’onga ‘o Ho ‘Alo, pea tuku ke mau nofo ‘iate Ia pea
mo Ia ‘iate kimautolu, pea ke mau kau fakataha ai mo e kainga
ma’oni’oni ‘a Kalaisi, ke kau ’i he taumafa’anga Ho pule’anga.
‘Ameni.

Pē ko hono ua

‘E ‘Eiki ‘alo’ofa, ‘oku ‘ikai ke mau ‘unu’unu mai ki Ho’o
taumafa’anga´ ni, ‘i ha falala ki he ‘emau ma’oni’oni´, ka ‘i
Ho’o ‘alo’ofa lahi. ‘Oku ‘ikai ‘aonga ‘akimautolu ke tanaki ‘a e
ngaahi momo’i me’akai ‘i Ho lalo taumafa’anga.

Ka ko Koe ‘e pēhē ai pē ‘a e ‘Afiona´, ‘e ‘Eiki, pea ko Ho
‘ulungaanga ke fai ma’u ai pē ‘a e ‘alo’ofa. Ko ia, ‘e ‘Eiki
‘alo’ofa, tuku mai ke pēhē ‘a ‘emau ma’u ‘a e Sino ‘a Ho
‘Alo ko Sīsū Kalaisi mo inu ‘a Hono Ta’ata’a koe’uhi ke
mau nofo ma’u ai pē ‘iate Ia pea mo Ia ‘iate kimautolu.
‘Ameni.

‘E lava ke hiva’i pē lau heni e taha ‘o e ongo konga lotu ni

‘E Lami ‘a e ‘Otua, ‘a ia ‘oku Ne ‘ave ‘a e angahala ‘a mamani, alo’ofa mai kiate kimautolu.
‘E Lami ‘a e ‘Otua, ‘a ia ‘oku Ne ‘ave ‘a e angahala ‘a mamani,
‘alo’ofa mai kiate kimautolu.
‘E Lami ‘a e ‘Otua, ‘a ia ‘oku Ne ‘ave ‘a e angahala ‘a mamani,
ke hifo kiate kimautolu Ho’o melino.

Sīsū ko e Lami ‘a e ‘Otua, ‘alo’ofa mai kiate kimautolu.
Sīsū, ‘oku Ne fua ‘etau ngaahi angahala, ‘alo’ofa mai kiate
kimautolu.
Sīsū, ko e huhu’i ‘o mamani, tuku kiate kimautolu ‘a Ho’o
melino.

Ko e Fakaafe

‘E fakahoko mai leva ‘e he taula’eiki ‘a e fakaafe ki he Feohi’anga Ma’oni’oni.

Mou ‘unu’unu mai ‘o ma’u ‘a e Sino mo e Ta’ata’a ‘a hotau ‘Eiki
ko Sīsū Kalaisi, ‘i he fakamanatu na’e pekia Ia ma’atautolu, pea ke
fakafonu ai hotau loto ‘iate Ia ‘i he tui mo e fakafeta’i.

‘E ma’u Feohi’anga Ma’oni’oni ‘a e taula’eiki pea mo e kakai

Ko e ngaahi lea eni ‘e fai ‘e he faifekau pē tauhilotu ki he tokotaha kotoa pē kimu’a pea nau toki ma’u e Feohi’anga Ma’oni’oni:

Ko e Sino ‘a hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisi ‘a ia na’e foaki ma’au.

Ko e Ta’ata’a ‘a hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisi ‘a ia na’e lilingi ma’au.

Ko e tali ‘eni kimu’a pea ma’u ‘a e Sino mo e Ta’ata’a

‘Ameni.

‘I he taimi ‘e nounou ai ‘a e ma mo e uane na’e tapuaki’i, ‘e to e tapuaki’i leva ‘e he taula’eiki hono fakalahi ’i he ‘aletale ’o pehe:

‘E ‘Otua Mafimafi, ‘i he’emau talangofua ki he tu’utu’uni
Ho ‘Alo, ko Sīsū Kalaisi, ‘oku mau to’o ‘a e ma/uaine´ ni
‘o pēhē: Ko hoku Sino/Ta’ata’a ‘eni,‘oku mau toe to’o ai ‘a e
ma/uaine´ ni, mo lotu atu, tu’unga ‘i Ho’o folofola pea mo
Ho Laumalie, ke hoko ia ma’a kimautolu ‘i he Feohi’anga
Ma’oni’oni´ ni ko e Sino/Ta’ata’a ‘o Kalaisi.
‘Ameni.

Ko e Lotu Hili e Feohi’anga Ma’oni’oni

‘E lava pē ke toe ngaue’aki heni ’a e veesi huluhulu ‘o e ‘aho pē veesi folofola
tu’utu’uni’i hili e Feohi’anga Ma’oni’oni.

Ko ha ki’i taimi fakalongolongo si’i.

‘E malava ke hiva’i pē lau heni e Lotu ‘a e ‘Eiki kapau na’e te’eki ke fakahoko.

‘E lava pē ke ngaue’aki heni ha Lotu Fakafeta’i ‘o e fa’ahita’u fakataha mo ha taha ‘o
e ongo lotu ‘i lalo pē ko hono ngaue’aki pē ha taha ‘o e ongo lotu ‘i lalo:
‘E lava pē ke lau pē he taula’eiki, pē koe lau fetaliaki mo e kaingalotu.

Ko hono ‘uluaki

‘E ‘Otua ko ‘emau Tamai, ‘oku mau fiefia mo fakafeta’i kiate Koe,he
‘i he taimi na’a mau ‘auhē noa ai na’e ha’ele mai Ho ‘Alo ‘o ma’u
atu ‘a kimautolu Ma’au. ‘I he ’Ene pekia mo ‘Ene toetu’u, na’a Ne
fakahahaa’i ai Ho’o ‘ofa, na’a Ne fakakoloa kimautolu ‘aki ‘Ene
kelesi mo fakaava mai ‘a e matapa ‘o e kololia. ‘Ofa ke hoko ‘emau
ma’u ‘inasi hono Sino ke mau mo’ui ’aki ‘a e ivi ‘o e toetu’u; pea ‘i
he ‘emau inu mei he ipu´ ni ke mau hoko ai ko e mo’ui’anga ki he
kakai kotoa pē; pea kia kimautolu kuo maamangia ‘i Ho Laumalie,
ke mau hoko ko e maama ki mamani.

Tauhi kimautolu ke mau tu’uma’u ‘i he ‘amanaki lelei kuo Ke
foaki mai, koe’uhi ke mau tau’ataina fakataha ai mo e toenga
Ho’o fanau, pea ke mau tu’u fakataha ai mo mamani kotoa ke
fakahikihiki’i ma’u pē Ho Huafa.     ‘Ameni.

Pē ko hono ua

‘E ‘Otua Mafimafi, ko e tupu’anga ‘o e ngaahi lelei kotoa pē, ‘oku
mau fakamālō atu ki Ho’o fafanga kimautolu ‘aki ‘a e me’akai
fakalaumalie, ‘a e Sino mo e Ta’ata’a ma’ongo’onga ‘a homau
fakamo’ui ko Sīsū Kalaisi. ‘Oku mau fakamālō ki Ho’o ‘ofa mo Ho’o
tauhi kuo fai mai; ‘i Ho’o fakapapau’i mai ‘a e me’a’ofa ‘o e mo’ui
ta’engata, pea mo hono fakakau kimautolu ki he fakataha’anga ‘a
Ho’o kakai angatonu.

Ko ia ai ‘e ‘Otua talu mei mu’a, tauhi kimautolu ke mau tu’uma’u
‘i he fakataha’anga ma’oni’oni´ ni. Pea ‘oku mau foaki atu ‘a
kimautolu ‘i he taimi´ ni, mo e kotoa ‘o ia ‘oku mau ma’u, ke
mau tauhi mo’oni kiate Koe, ‘ia Sīsū Kalaisi ko homau fakalaloa,
‘a ia fakataha mo Koe pea mo e Laumalie Ma’oni’oni ke ‘A’au ‘a
e langilangi mo e kolōlia, ’i he taimi´ ni pea ta’engata.     ‘Ameni.

Ko e Feohi’anga Ma’oni’oni

Ko e tuku tapuaki faka’osi ‘e fakahoko ia ‘e he taula’eiki pē ko e pisope

Ke ‘iate kimoutolu ‘a e ‘Eiki
Pea ke Ne ‘afio ‘iate koe foki

Ko e melino ‘a e ‘Otua ‘a ia ‘oku lahi hake ‘i he ‘ilo kotoa pē, tauhi ke
ma’u ‘i homou loto mo homou laumalie ‘a e ‘ilo mo e ‘ofa ‘a e ‘Otua,
pea mo Hono ‘Alo ko Sīsū Kalaisi ko hotau ‘Eiki. Pea ko e tapuaki ‘a e
‘Otua Mafimafi ko e Tamai, mo e ‘Alo pea mo e Laumalie Ma’oni’oni
ke ‘iate kitautolu kotoa pē ‘i he taimi´ ni pea ta’engata. ‘Ameni.

‘E malava ke hiva’i e ‘Ameni tu’o fitu hili e tuku tapuaki

‘E malava ke fakahoko heni ‘a e ngaahi fanongonongo pea toki fakahoko ‘a e himi
fakatutuku

‘E fakatutuku leva ‘a e kainga lotu ‘aki ‘a e lea ko ‘eni:

Mou ō atu ki mamani ‘i he melino
‘I he Huafa ‘o Kalaisi.     ‘Ameni.