A New Zealand Prayer Book / He Karakia Mihinare o Aotearoa

Eucharistic Liturgy in Samoan

O le Viiga Faafetai a Tagata
o le Atua

O le Galuega i le Upu ma Tatalo

O le Faatasiga a le Au Lotu

Faafeiloai le Au Lotu.

Faasilasila le manatu autu o le aso atoa ma nisi mataupu taua po o ni faafetai faapitoa.

A o laulaututu uma le potopotoga; e faaaoga e le faifeau o lo o taitai nisi o upu
ofoalofa atu ia:

Ia ia te outou le manuia ma le filemu mai le Atua
Ia faatumuina oe i le faamaoni ma le olioli mai le Alii

Ia faatasi le Alii ma outou
Ia faamanuia le Alii ia te oe

O le aso lenei ua faia e le Alii
Ia tatou olioli ma fiafia i ai

E mafai ona faitau nei le Fuaiupu o le Aso.

E mafai foi ona faaaoga ma lenei:

Le Atua silisili ‘ese,
e te silafia o matou loto uma,
ō matou manaoga uma,
e leai se mea e lilo i lau silafaga.
Faamama o matou loto
i le musumusuga a lou Agaga Paia,
ina ia matou alofa moni ia te oe,
ma viia ai lou suafa paia,
e ala atu i lo matou Faaola o Iesu Keriso.
Amene.

E mafai ona lagi pe faitau le vaega lenci po o le faatali se’i maea Le Faamagaloga.

Ia viia le Atua i mea aupitoaluga;
Ia i ai lona filemu i ona tagata uma i le lalolagi;

Le Alii e, Le Atua, le Tupu o le Lagi,
Le Atua silisili ese, le Tama,
matou te tapuai i lau Afio,
matou te avatu le faafetai,
matou te vivii i lou mamalu;

Alii e Iesu Keriso, le Alo e toatasi o le Tama
le Alii le Atua, le Tamai Mamoe a le Atua,
ua e aveese agasala a le lalolagi;
alofa mai ia te i matou.
O loo e afio i le itu taumatau o le Tama,
alofagia i matou ma talia mai a matou talosaga;

Na o oe lava e Paia,
o oe lava o le Alii,
o oe lava o le Silisili Ese,
Iesu Keriso,
faatasi ma le Agaga Paia,
i le mamalu o le Atua le Tama.
Amene.

Tootutuli le Faapotopotoga

E mafai ona faitau nei le Aotelega o le Tulafono, po o le Tulafono Fou, po o Tulafono
e Sefulu.

O LE AOTELEGA O LE TULAFONO

Faafofoga i aoaoga a Keriso:
Ia e alofa atu i le Alii lou Atua
ma lou loto atoa, ma lou agaga atoa,
ma lou manatu atoa,
ma lou malosi atoa.

O le uluai tulafono lea.

A o lona lua lenei:

Ia e alofa atu i le lua te tuaoi,

ia pei o oe lava ia te oe.

Agaga Paia e, suesue mai i o matou loto.

Po’o

O LE TULAFONO FOU

Faafofoga i aoaoga a Keriso:
“Ou te avatu ia te outou lenei tulafono fou.”
Ia outou alofa atu o le tasi i le isi
e pei ona ia alofa atu ia te outou.

Agaga Paia e, suesue mai i o matou loto.

E mafai ona faaaoga le Kirie.

Le Alii e, alofa mai.
Keriso e, alofa mai.
Le Alii e, alofa mai.

E mafai ona faitau se fuaiupu po o ni fuaiupu ia:

Fafofoga i a’oa’oga a le Atua, outou uma ua talitonu ia Keriso:

Aua ua faapea lava ona alofa mai le Atua i le lalolagi.
na ia auina mai ai lona Atalii pele e toatasi,
ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia,
a ia maua e ia le ola e faavavau.Ioane 3:16

Afai tatou te tautino atu a tatou agasala
e faamaoni ma amiotonu le Atua, na te faamagalo
ma faamama a tatou agasala,
ma amio leaga uma.

Ua fetalai mai lesu:

E olioli tele agelu a le Atua,
ona o se tagata agasala e toatasi ua salamo.

O mai ia te a’u, outou uma o e tigaina ma mafatia i avega,
o a’u foi e malolo ai outou.

O upu a le taitai po o le faifeau:

Ua folafola e le Atua e faamagalo tagata uma
ua salamo moni,
liliu ma faatuatua ia Keriso,
ma loto faamagalo.

Tatou manatunatu ia tatou agasala.

(Paganoa)

Tatou tautino atu a tatou agasala

Le Atua alofa mutimutivale,
ua matou agasala
i mea na matou mafaufau ma tautala i ai;
i mea sese na matou faia
atoa ma mea lelei matou te le i faia;
ua matou agasala i lo matou valea;
ua matou agasala i o matou vaivaiga;
ua matou agasala i o matou sese na fai ma le mautinoa.
Ua matou lagona nei lo matou masiasi,
ua matou salamo ma fia foi atu i lau Afio.

Faamagalo i matou, ona o Keriso lo matou faaola,
ma faafouina o matou olaga mo le viiga o lou suafa.
Amene.

E faia e le Faifeau po o le Taitai le Faamagaloga.

Ona o le satauro o Keriso,
ia alofa le Atua ia te outou,
ma faasaoloto ia te outou.
Ia outou mautinoa nei ua faamagaloina outou,
ma ia ia te outou le filemu.
Ia faamalosia outou e le Atua i mea lelei uma,
ma ia faatumauina outou i le ola e faavavau.
Amene.

E mafai ona pese pe faitau – la viia le Atua i mea aupitoaluga.

E laulaututu le potopotoga.

E mafai foi ona faaaoga le tatalo lenei:

Ia pulea o tatou loto e le filemu o Keriso.
Ia lauolaola le upu a Keriso ia i tatou.

E mafai ona faitau nei le Fuaiupu o le Aso.

Ia faitau se tatalo faapitoa o le aso a o le’i faia le Lauga po o le mae’a foi o le
Lauga.

Alala i lalo le faapotopotoga.

Folafolaga o le Afioga a le Atua

Faitauina o le Tusi Paia

A faitau tusi faatonuina, e muamua ona fai upu nei:

O le Tusi e pei ona tusia e ... (mataupu ... e amata ona faitau mai i
le fuai’upu e ... )

Pe a mae’a le faitauina o le tusi paia, e mafai ona folafola upu ia e le faitau-tusi.

Faafofoga i saunoaga a le Agaga Paia i le Ekalesia
Le Atua e, faafetai

Usu se salamo, viiga poo se vii i le va o faitau tusi taitasi.

Laulaututu loa, ae faapea upu a le o le a faitauina le Evagelia po o le Talalelei:

O le Talalelei e pei ona tusia e ... (mataupu e ... e amata ona faitau
i le ...)
Vivii ma faaneenee i le Atua

A maea le faitauina o le Talalelei, tutulalai pea ma le filemu.

O upu a le Faitau Tusi Paia.

O le Talalelei lenei a Keriso
Ia viia le Keriso, le Upu

O le Lauga

E fai le lauga i i; po o le uma o le Folafolaga o le Faatuatuaga.

O le Folafolaga o le Faatuatuaga

E mafai ona faitau pe lagi foi le faatuatuaga i i. E tutu le potopotoga.

Matou le talitonu e tasi le Atua,
le Tama, le Silisili Ese, o le na faia
le lagi ma le lalolagi, ma mea uma o i ai,
o mea vaaia ma mea e le vaaia.

Matou te talitonu e tasi le Alii, o Iesu Keriso,
le Alo e toatasi o le Atua,
na fanaua i le vavau e le Tama;
o le Atua mai le Atua, malamalama mai le malamalama,
o le Atua moni mai le Atua moni,
na fanaua ae lei faia – e tasi o ia ma le Tama
na faia mea uma.
Na afio mai le lagi, ma liutino tagata i le Agaga Paia
ma le Taupou o Maria, mo lo tatou faaolataga.
Ona o i tatou na faasatauroina ai o ia
i le pule a Ponotio Pilato,
na tigaina ma maliu, sa tanumia, na toe tu
mai i le tuugamau i lona tolu o aso,
ina ia taunuu ai upu tusia; na afio a’e i le lagi,
ma o loo afio i le itu taumatau o le Tama.
E toe afio mai o ia i lona mamalu,
e faamasino i e ola ma e ua oti.
O lona malo foi e leai se gataaga.

Matou te talitonu i le Agaga Paia,
le Alii o le aumai ai le ola,
O le mai le Tama ma le Alo,
o ia faatasi ma le Tama ma le Alo
e tapua’i ma faaneenee i ai, e fetalai foi e ala i perofeta.

Matou te talitonu e tasi le Ekalesia – o le Ekalesia Paia
e aofia ai le lalolagi uma ma le faa-aposetolo.
Matou te aloaia le papatisoga e tasi
mo le faamagaloga o agasala.
Matou te faatali mo le toe tu mai o e ua oti ma le ola atali.
Amene.

O upu a le Faifeau po o le taitai:

Tatou tatalo mo le Ekalesia ma le lalolagi, ma faafetaia le
agalelei o le Atua.

O tatalo a le Faapotopotoga

E tatalo faafetai ma faatauanau mo le –

Ekalesia i le lalolagi atoa ma ekalesia i lenei atunuu
mo le lalolagi ma lo tatou atunuu mo aulotu taitasi
i le lalolagi atoa ma le aupaia mo e o loo puapuagatia,
mo e o loo fia maua la tatou fesoasoani

O nisi ia o faafetai ma tatalo faatauanau – ae mafai lava ona Tatalo le faifeau po o
ni sui o le aulotu ia latou lava upu.

A maea tatalo faafetai poo tatalo faatauanau faaaoga soo se Tasi o tali tatalo ia;

A maea fatalo faafetai:

Ona o lou alofa ma lou agalelei
Matou te faafetai atu i lau Afio le Atua

Ia tatou faamanu i le Alii
Ia faafetaia le Atua

Avatu le faafetai i lo tatou
Atua, aua e agalelei o ia
O lona alofa mutimutvale
foi e tumau e faavavau.

A maea tatalo faatauanau:

Le Atua o le Alofa
talia mai la matou tatalo

Le Atua alofa mutimutivale
faafofoga mai ia matou tatalo

I lou Alofa mutimutivale le Alii e
faafofoga i la matou tatalo

Faafofoga le Alii e ia matou tatalo
ma ia logo malie i ou fofoga a matou olega.

Tatalo Faafetai ma tatalo faatauanau

Faaaoga le vaega muamua po o le vaega lona lua o tatalo.

VAEGA MUAMUA

Lo matou Tama e o i le lagi,
na e folafola mai, a matou tatalo atu i le suafa o lou Alo,
e te faafofoga mai.
Ona o lea talitonuga ma le faatuatuaga,
matou te tatalo atu ai mo lau Ekalesia
(Tatalo faapitoa.)

Le Tama e, faamalosi atili lau Ekalesia mo lau galuega.
Ina ia avea ai i matou o le masima o le eleele
ma le malamalama o le lalolagi.

Manava maia le ola fou i ou tagata.
Aumaia ia te i matou le malosi matou te faaali ai Keriso
ia matou upu ma galuega.

Tatou tatalo mo le lalolagi atoa:
(Tatalo faapitoa po o ni tatalo faafetai.)

Le Atua e, o Le na faia mea uma lava, taitai i matou uma
i ala o le amniotonu ma le filemu.
Ina ia mafai ai ona matou aloaia i matou lava i le
saolotoga ma upu moni.

Fafagu mai ia te i matou se lagona e maqfa ai i le
lalolagi na e faia, ma mea uma o i ai
Aoao mai i matou ina ia matou iloa ona vaaia ma faaaoga
ma le faaitete ala manuia o loo i ai.

Tatou tatalo mo le faapotopotoga, lo tatou atunuu ma tagata o loo
tatou ola ma galulue faatasi:
(E mafai ona fai ii tatalo faatauanau faapitoa po o ni tatalo faafetai.)

Le Atua e o mea moni uma, ia musuia e lou Agaga Paia
mafaufauga o i latou uma, o e e ona faaiuga e aafia ai olaga o isi.
Ina ia mafai ai ona latou faatinoina a latou galuega
i le loto tele ma le amiotonu.

Foai atu lou alofa tunoa i e matou te mafuta.
Ina ia matou auauna ai i le Keriso,
i le alofa o le tasi i le isi e pei ona ia alofagia i matou.

Tatou tatalo mo e o loo fia maua se fesoasoani
(Tatalo faatauanau faapitoa po o ni Tatalo faafetai):

Le Atua e o faamoemoega, faamafanafana ma faafoi
le malosi ia i latou o mafatia i le tino, mafaufau ma le agaga.
Ia mafai ai ona latou iloa le mana o lou Alofa faaola.

Avea i matou o ni auauna faamaoni e ala atu ai lou
alofa mutimutivale.
Faamalosia i matou a o matou galulue faatasi i le faaatoatoaina
o tagata.

Matou te manatua e ua maliliu ma i latou o faanoanoa:
(Tatalo faatauanau faapitoa po o ni tatalo faafetai.)

Matou te manatua ma le faafetai i latou ua maliliu o faatuatua ia
Keriso.
Le Tama e, matou te tuuina atu i latou i ou aao.

Faamafanafana atu ia i latou o loo faanoanoa
Foai atu ia i latou lou filemu i taimi o puapuaga.

Matou te faaneenee atu i lau Afio ona o (igoa) ma ou
tagata Paia uma ua ulufale atu i lou mamalu e faavavau.
Ia avea a latou faataitaiga e faala’ei’au ma faalototele ai i matou.

Tatou tatalo mo tatou ma a tatou galuega:
(E mafai ona fai i i tatalo faäläuaitele fäapitoa po o ni tatalo faafetai.)

Le Alii e, na e valaauina i matou e auauna atu i lau Afio.
Matou te ole atu,
ina ia tatou savavali ma lau Afio,
o lou alofa i o matou loto,
o lau amiotonu i o matou mafaufauga,
o lou mana i o matou manatu,
seia oo ai i le taunuuga o la matou faigamalaga,
ua matou mautinoa le fiafia o lo matou taunuu atu
ma lou talia o’i matou i ou aao alofa,
e ala ia lesu Keriso lo matou Alii.     Amene.

Po’o

O lau Afio, o le sulu i o matou vae.
I le pogisa ma le malamalama,
ma puapuaga ma fiafiaga,
fesoasoani mai Tama e,
ina ia matou talitonu i lou alofa,
ma ia faia lou finagalo ma viia ai lou suafa
e ala ia lesu Keriso lo matou Alii.     Amene.

VAEGA LONA LUA

Matou te manatua ma le loto faafetai au meaalofa e tele ua e faia mo
i matou, i le foafoaina ma le faatamaoaigaina o nei motu ua avea
ma o matou tofi. Fesoasoani mai ia te i matou ma tagata uma, ina
ia matou iloa ona faaaoga ma fetufaai i le amiotonu, ma le filemu,
le ‘oa ma le sosia o lo matou lalolagi. Tuu atu le faautaga loloto ia te
i latou o loo i ai le pule atoa ma taitai uma o malo.

(Paganoa)

Matou te tatalo mo lau Ekalesia i le lalolagi atoa; matou te faafetaia
lau Afio ona o i latou uma o loo ‘au’auna ia Keriso ma lona malo. La
faamalosia e lou Agaga Paia a latou galuega uma ma ia latou talai
atu i le lalolagi. Tuu faatasia i matou i lou faamaoni ma lou alofa,
ina ia avea ai i matou o e o loo ta’uta’u atu lou suafa e atagia ai lou
mamalu.

(Paganoa)

Matou te manatua ma le faafetai i latou uma o e ua maliliu o ia
Keriso; matou te vivi’i ma faamanu ona o molimau faamaoni a ou
tagata paia i so’o se tupulaga; matou te ole atu ina ia faapea ona
matou ulufale atu faatasi ma i latou i le fiafia e faavavau i lou malo
i le lagi.

(Paganoa)

Le Atua alofa e, liuliu alo maia ou fofoga alofa,
ia i matou o e ua liliu atu i lau Afio.
Faafofoga maia i talosaga a ou tagata.
Matou te talitonu, o mea uma matou te tatalo atu ai
ma le faatuatua, e mafai ona matou mauaina ona o lou
alofa tunoa, e ala ia lesu Keriso lo matou Alii.    Amene.

E faauma talosaga a le aulotu i se tatalo o tatalo ia po o se isi tatalo faapitoa e
talafeagai:

1Le Atua alofa e,
na e aumaia lou mana matou te tatalo ai i le
loto e tasi ma le leo e tasi,
na e tautino mai foi e te faafofoga i tatalo
a le toalua pe toatolu, o e talia lou suafa,
talia mai o matou manaoga i mea sili ma lelei
mo i matou ma lou malo.
Faamalamalama mai ia te i matou
lau upu moni, ina ia mafai ai ona matou iloa
atu lou mamalu pe a oo mai lou malo.
Amene.

2Le Alii agalelei e, aumaia ia te i matou lou mana
ina ia mafai ai ona matou galulue
e faataunuu le anoanoai o mea
o loo matou ole atu ai i lau Afio,
talia mai a matou talosaga ma faatino
o matou faamoemoe, ona o lesu.
Amene.

3O lenei la, avatu ia i le Atua,
o le na te faia ma mafaia mea uma,
e sili atu i soo se mea e tatou te mafai
ona mafaufau i ai pe tatalo atu ai.
E ala i lona mana o o loo galue i totonu ia i tatou.
Avatu ia, ia te ia le viiga ma le faaneetaga
e ala i lana Ekalesia, ma auga-tupulaga uma,
ia Keriso lesu.
Amene.

O le Tatalo a le Alii e ao ona fai, pe faatasi pe faatele, I sauniga uma lava - ia fai nei
loa i i, ae tomua upu ia, po o ni faaupuga e tai tutusa ma ia:

E pei ona aoao mai Keriso, tatou tatalo:

Lo matou Tama e, o i le lagi,
ia paia lou suafa, ia oo mai lou malo.,
Ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi,
ia e foai mai ia te i matou i le aso nei
a matou mea e ai e tatau ma le aso.
Ia e faamagalo mai ia te i matou a matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu
ie ua agaleaga mai ia te i matou.
Aua foi e te ta’ita’iina i matou i faaosoosoga
a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.

Aua e ou le malo, ma le mana,
atoa ma le viiga e faavavau lava.   Amene. Mataio 6:9–13

O Le Sauniga o Le Faamanatuga

O le Filemu

A o laulaututu, e faapea atu le faifeau po o le taitai:

La ia te outou le manuia o Keriso
Ia faapena foi ia te oe

E tusa ai ma faiga masani a le aulotu - e mafai ona faatino le feofoai i le filemu. Faaauau upu a le faifeau po o le taitai:

Uso e ma tuafafine, o i tatou o le tino o Keriso
Ona e tasi le Agaga Paia ua papatisoina i tatou i le tino e tasi

Tausi le faatasiga ma le Agaga Paia i le fusi o le filemu.
Amene. Ua fusia i tatou uma i le alofa o le Keriso.

O Le Sauniga o Meaalofa

E mafai ona usu se pese/viiga i inei.

Sauni le laulau paia. E tatau i le faifeau fai faamanatuga ona tapena e ia lava le areto ma le uaina, e ave atu i luma e sui tofia o le aulotu.

E ave atu i luma meaalofa a tagata lotu.

Upu a le faifeau o le sauniga:

Le Alii e, e ou le seliseli ese,
le mana, manumalo ma le mamalu.
O mea uma lava i le lagi ma le lalolagi o au ia,
matou te faafoi atu i lau Afio,
lou lava sosia ma lou tamaoaiga.

Po’o

E mafai ona faaaoga le isi lea tatalo poo se isi lava tatalo e talafeagai mo le ofoina atu o meaalofa:

E paia lau Afio, le Atua na foafoaina mea uma lava.
O lou agalelei ua matou maua ai nei meaalofa
matou te toe ofoina atu.
Talia ma faaaoga la matou foai mo lou viiga
ma le tautuaina o lou Malo.
Ia viia le Atua e faavavau

O Le Viiga o le Faafetai

E fautuaina le potopotoga ina ia laulaututu po o le tootutuli foi a o fai le tatalo lea.
E lagi pe tautala le faifeau i le tatalo

O loo afio i inei le Alii
O loo faatasi ma i tatou le Agaga o le Atua

Tuu atu o outou loto i le Alii
Tatou tuu atu o tatou loto i le Alii

Tatou sii le faafetai i le Alii lo tatou Atua
E tatau ma onomea ona o tatou sii le faafetai ma le viiga ia te ia.

E matua tatau ma onomea lo matou, olioli ona o lo matou
faaolataga,
Le Atua paia e, le Tama silisili ese, le Atua faavavau e,
i soo se mea ma soo se taimi, matou te avatu le faafetai ma le viiga
e ala atu i le Keriso lou Alo e toatasi.

O lau Afio o le puna o le ola ma mea lelei uma;
ona o lou finagalo na e foafoa ai mea uma lava mai le amataga;
na e faia i matou i lou lava faatusa
o le tane ma le fafine.

(E mafai ona faaofi isi upu faaopoopo.)

Ina ua matou agasala ma matou fulitua i lau Afio,
na e toe faafoi mai i matou ia te oe
ma e aumaia lou Alo ina ia soifua i le olaga faale-tagata.
I lona maliu i le satauro,
na ia faia ai le togiola e atoatoa ona lelei mo agasala a le lalolagi.
Ma faasaoloto ai matou mai noataga o le agasala.
Na e siitia o ia, ina ua toetu manumalo i le oti,
na e siitia o ia i le mamalu ma le viiga.
Ona o ia ua mafai ai ona avea i matou o tagata paia,
ina ua e auina mai lou Agaga Paia, o le puna o le ola.

O le mea lea i le mafutaga faatasi ma le au faatuatua
ua mapu ai ia te ia;
o le au agelu ma au uma o le lagi,
matou te alagaina le mamalu silisili ese o lou suafa,
ma matou vivii e le aunoa ma faapea ane:

E paia, e paia, e paia le Alii,
le Atua o le mana ma le malosi uma lava.
E tumu le lagi ma le lalolagi i lou mamalu.
Osana i mea aupitoaluga.

E mafai ona faaopoopo atu ma ia upu/tatalo:

Ia manuia le e afio mai i le suafa o le Alii.
Osana i mea aupitoaluga.

La i lau Afio le Tama paia e,
le viiga ma le faaneetaga;
o le po na sosoo ma le aso
na maliu ai lou Alo o lesu Keriso,
na ia tago ai i le areto,
ma ina ua uma ona ia fai le faafetai,
na ia tofitofi ma tu’uina atu i ona soo ma faapea atu:

Tago ia ina aai, o lo’u tino lenei ua tuuina atu mo outou;
ja outou faia lenei mea ma faamanatuga ia te a’u.

Ina ua mae’a ona aai,
ona ia tago lea i le ipu, ma faafetaia lau afio
Ona ia tuu atu lea o le ipu ia i latou ma faapea atu:

Inu ia outou i ai, aua o lo’u toto lenei o le feagaiga fou
ua faamaligi mo outou ma le atulaulau,
mo le faamagaloga o agasala;
La outou faia lenei mea i aso uma
tou te feinu i ai ma faamanatuga ia te au.

Ia ia te oe le viiga ma le faaneetaga,
le Alii e le Keriso,
matou te faailoa atu lou maliu tiga;
matou te alagaina foi lou toetu mai;
matou te faatalitali i lou toe afio mai.
Amene. Afio maia lo’u Alii e.

O lenei le Atua alofa e,
matou te manatunatu i le tele o lou alofa ia i matou,
e ala i le Keriso, i ona puapuaga ma lona maliu,
i lona toetu ma lona afio a’e,
ma lo matou faatalitali i lona toe afio mai i lona mamalu,
matou te faamanatu lo matou saolotoga i le areto o le ola,
ma le ipu ole faaolataga.
Talia maia la matou taulaga o viiga ma faaneetaga e ofoina atu,
e ala i le Keriso lo matou ositaulaga sili.

Auina mai lou Agaga Paia
ina ia avea ai nei meaalofa o le areto ma le uaina,
ma tino ma toto o Keriso,
ia faatumuina i matou i le alofa tunoa
ma le mana o le Agaga Paia,
e fanaufouina ai i matou mo le tautuaina o lou Malo.

I le mafutaga ma Keriso, o i matou nei o i ou luma,
faatasi ma i latou i le lagi ma le lalolagi,
matou te tapua’i i lau Afio i pesega ma viiga.

E ou le manuia, mamalu ma le faaneetaga
i inei ma soo se mea,
i le aso e oo i le faavavau. Amene.

Taimi Paganoa

O Le Faamanatuga

O le Tatalo a le Alii (e ao ona fai, pe faatasi pe faatele, i sauniga uma lava)

E pei ona aoao mai Keriso, tatou tatalo:

Lo matou Tama e, o i le Lagi,
ia paia lou suafa, ia oo mai lou malo.
la faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi,
La e foai mai ia te i matou i le aso nei
a matou mea e ai e tatau ma le aso.
Ia e faamagalo mai ia te i matou a matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu
ie ua agaleaga mai ia te i matou.
Aua foi e te ta’ita’iina i matou i faaosoosoga
a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.

Aua e ou le malo, ma le mana,
atoa ma le viiga e faavavau lava.   Amene.

Ona tofitofi lea o le areto e le faifeau.

Ia filemu.

Tatou te tofitofi lenei areto,
ina ia tatou fetufaa’i le tino o le Keriso.

O i tatou e lasi ae ua tasi,
ina ua tatou fetufaa’i i le areto e tasi.

O nisi nei o tatalo e mafai ona faaaoga ao lei faia le faamanatuga po o sauniga faapitoa:

Le Alii agalelei e,
o lou alofa ua unaiina ai i matou, matou te o mai.
E le mama o matou lima, e le o saunia o matou loto,
e le tatau ona matou aai i momoi mea e pa’u’u ifo mai lau
lao’ai.
Ae peita’i o lau Afio le Alii e,
o le Atua lava o lo matou faaolataga.
E talisua faatasi ma tagata agasala.
Faamama ma fafaga i matou i le tino ma le toto paia o lou
Alo,
ia afio o ia i totonu ia i matou, ma matou tumau ia te ia,
ina ia mafai e i matou faatasi ma le au paia ia Keriso,
ona talisua i lou malo.
Amene.

Po’o

Lo matou Alii alofa e,
matou te le soona o mai i lau laoai pa’ia,
pe faalagolago i sa matou amio ua tonu,
‘ae matou te o mai i lo matou faamoemoe
i le tele o lou alofa mutimutivale.
Aua e le tatau pe onomea ona matou aai
e oo lava i momoi mea e pauu mai i lau lao’ai.
Ae peitai e le liua lau Afio o le Alii
e tumu i le agalelei ma le alofa mutimutivale.
O lea le Alii agalelei e, fafaga ia te i matou
ina ia matou aai i le tino o lou Alo pele o lesu Keriso,
ma ia matou feinu i lona toto,
ina ia afio tumau ai o ia ia te i matou,
o matou foi ia te ia.
Amene.

Le Tamai Mamoe a le Atua, na e aveese agasala a le lalolagi;
alofa mai ia te i matou.
Le Tamai Mamoe a le Atua, na e aveese agasala a le lalolagi;
alofa mai ia te i matou.
Le Tamai Mamoe a le Atua, na e aveese agasala a le lalolagi;
aumaia ia te i matou lou filemu.

Po’o

Iesu, le Tamai Mamoe a le Atua, alofa mai ia te i matou.
Iesu, le na tauavea a matou agasala, alofa mai ia te i matou.
Iesu, le togiola o le lalolagi, aumaia ia te i matou lou filemu.

Ole Valaau

E valaau le faifeau i le faapotopotoga i ana upu ia:

Faalatalata mai ia tatou talia le tino ma le toto ó lo tatou faaola
o Iesu Keriso i le faamanatuga o lona maliu mo i tatou.
Ina ia tatou aai ai e ala i o tatou loto faatuatua ma le faafetai.

Ona talia lea o le Faamanatuga e le faifeau ma le faapotopotoga uma.

Oupu nei e fai e le faifeau (poo nisi o upu o loo tusia i isi faasologa mo le sauniga o
le Faamanatuga) tagata taitoatasi e talia le Alii.

O le tino o lo tatou Alii o Iesu Keriso ua tuuina atu mo oe.
O le toto o lo tatou Alii o Iesu Keriso na faamaligi mo oe.

O upu a le tali faamanatuga:

Amene.  

Afai e le lava le areto/uaina ona toe foi lea o le faifeau i le laoai ma fai le tatalo lenei:

Le Atua mamana e,

i le usiusitaia o le poloaiga a lou Alo o Iesu Keriso,

o le na tago i le areto / ipu ma faapea:

o lo’u tino / toto lenei

o lea matou te fetagofi ai foi i le areto / uaina

ma matou tatalo e ala i lou finagalo

ma lou Agaga, ina ia avea

mo i matou le tino / toto o le faamanatuga paia.

Amene.

Tatalo Pe’a Uma le Faamanatuga

E mafai ona faitauina i i le Fuaiupu o le Aso po o se tasi fuaiupu talafeagai mai le Tusi Paia.

Ia filemu.

O le tatalo a le Alii (pe afai e lei faaaogaina muamua) e tatau ona faia i i.

E mafai ona tatalo le faifeau na o ia pe tatalo faatasi le faifeau ma le
faapotopotoga i se tasi o tatalo faafetai ia o loo tusia i lalo.

Lo matou Tama e,
matou te avatu le faaneetaga ma le faafetai i lau Afio.
A o matou taumamao ma lau Afio,
na e faafeiloa’i ma toe faafoi mai
i matou ia te oe e ala i lou Alo.
I lona maliu ma lona toe soifua mai.
Na ia faailoa ai lou alofa,
ma tatala le faitotoa o lou mana ma lou mamalu.
Avea ia i matou o e na auai i le talisuaga
ma e e ola taumulimuli i lona soifua manumalo;
o i matou foi na feinu i lona toto paia,
ia avatu le ola i nisi;
o i matou foi ua faamalamaiamaina e le Agaga Paia,
ia avatu le malamalama i le lalolagi.

Faatumauina i matou i le faamoemoe ua e faataatia mo i matou;
ina ia mafai ai e i matou ma lau fanau ona ola saoloto,
ae viia ai lou suafa e le lalolagi atoa. Amene

Po’o

Le Atua silisili ‘ese, o le puna o mea lelei uma.
Matou te faafetaia lau Afio ona ua e fafaga ia i matou i meaai faa-
le-agaga,
o le tino ma le toto paia o lo matou faaola o Iesu Keriso.
Matou te faafetaia lou alofa ma lou agalelei,
e faamautuina ai lo matou talitonuga i lau meaalofa o le ola e
faavavau,
ma tuu faatasia ai i matou ma le au paia, oe e faamaoni i lau Afio.

O le mea lea le Atua soifua e,
faamalosia i matou ina ia matou tumau i lau Afio.
Ua matou ofoina atu i matou, o mea uma matou te maua
faatasi ai ma o matou tagata,
ina ia matou auauna ma tautua ma le faamaoni i le lalolagi,
e ala ia Iesu Keriso lo matou faaola.
Ia ia te ia faatasi ai ma le Agaga Paia
le viiga ma le mamalu e faavavau lava. Amene.

Faatuua le Potopotoga

O le faifeau po o le Epikopo e na te faamanuia le potopotoga.

FAAMANUIAGA:

O le filemu foi o le Atua e silisili lea i le poto uma lava,
ia puipuia ai outou loto ma outou mafaufau
i le poto ma le alofa o le Atua,
atoa ma lona Alo o Iesu Keriso lo tatou Alii,
ma o le faamanuiaga a le Atua silisili ese,
le Tama, le Alo, ma le Agaga Paia,
ia i totonu lea ia te outou
ma tumau ai e faavavau lava.
Amene.

E faatu’ua le potopotoga i upu ia:

Ia outou o atu i le alofa, ma tautua le Alii. O atu ia i le filemu.
Amene. Matou te o i le suafa o Keriso.